El cuntadìi e i bao

Vittorio Crapella 09-05-2022


El cuntadìi e i bao

 

'N meśerù ca'l pödeva ca idìi i bào,

l'hà tràc' fò ol velé sǜ 'ndi frao.

A chèla àcqua sutìla e mortàal,

lè ca scampàat gnàa 'n'animàl.

 

Prǜma iè morc', trà dolóor e tormént, 

lümàghi, grìi e farfàli tüc' inocént.

Bào ǜtei, bào bùu,

calaurù, vespi, avi e budùu.  

 

Ma bào e cagnù, i lè sà àa i càa,

ca par tàac' animài lè 'l sò maiàa,

li lüśérti e i üsèi, 

àa chìi ütei e àa béi,

ca ià maiàat chìs-c' bào 'ndi òorc’,

iè crodàac' gió bàs sǜbet mòrc'.

 

Ma 'n se gn'amò ruàat ala fìi dèla filógna;

 la mòrt lè scià: a chìi la ghè tuca lè 'na rógna!

 

I sciàt, fringuèi, müsràgn,                        

leguèer, bènoli e pò ai ràgn, 

iè morc' tǜc’, sènsa 'n lamèet.

Ol contadìi adès l'è contèet, 

sènsa pǜ üsèi, farfàli e bào, 

iscé ai crès pǜsé béi i sṍö frao.

 

Ma la móràal pürtròp l'è divèrsa, 

chìi velée ca l'agricoltóor 'l vèrsa, 

i fà ca màal nóma ai bào, lumagòc'

leguèer, üsilìi e lambaròc’; 

Mè'i trua, al giüri, 'ndèl piàt

e 'ndèl stómech, ca l'è ca adàt 

a soportàa chèl "cundimènt'"

ca lè tosèch e 'nvadènt!

 

Da tǜt chèsto al dipènt 'l finaal:

"Ai animai fàc ca dol màal,

sà te ölet vìif 'na vìta sücüra,

'ndèla nòsa bèla natüra".

'l ghè nè amò

Il contadino e gli insetti

 

Un contadino che odiava gli insetti.,

sparse il veleno sulle fragole.

A quella pioggia sottile e mortale,

non sopravvisse nessun animale.

 

Morirono prima, tra atroci tormenti,

chiocciole e grilli e farfalle innocenti.

Insetti utili, insetti buoni,

calabroni, vespe, api e bombi.

 

Ma insetti e vermi, lo sanno anche i cani,

fanno da cibo a molti animali;

le lucertole, gli uccelli,

pur quelli utili e anche belli,

che quegli insetti mangiarono negli orti,

caddero subito in terra, morti.

 

Ma ancor non termina la filastrocca;

la morte incalza: a chi tocca, tocca!

 

I rospi, fringuelli, topolini,

ramarri, donnole e pure i ragni,

morirono tutti, senza un lamento.

Il contadino adesso è contento,

senza più uccelli, farfalle ed insetti,

crescono più belle le sue fragole.

 

Ma la morale purtroppo è diversa,

che quei veleni che il villico versa,

non fanno male soltanto agli insetti,

lombrichi, ricci, ramarri e uccelletti,

Ce li troviamo, lo giuro, nel piatto

e nello stomaco, che non è adatto

a sopportare quei “condimenti”

che sono tossici ed invadenti!

 

Da tutto questo dipende il finale:

“ Agli animali non fare del male

se vuoi vivere una vita sicura,

nella nostra bella Natura.”