Dialèt Bośàc'

'l dialèt l'è la midiśìna
ca la fà bée par regordàs li róbi de 'n bòt

traduci

dall' Italiano al Dialetto Bośàc'


Digitare una parola o una frase da tradurre in dialetto.

Consulta la guida

Scrivi qualcosa nel precedente box, clicca su TRADUCI, qui si visualizzerà la traduzione
Racconti

Alpìi

´L testaméet d'en alpìi

En d'en casèt avèrt dól cümò dèla stànsa,

en dena scàtola coloràda dal fǜm e dal tèep,

'l ghè 'na lètera piegada scriǜda col làpes,

pó sóta´n òrganìi,

e 'na foto de ´n gióen alpìi.

 

vocabolario

italiano-dialetto / dialetto-italiano (guida)


Scrivi una parola nel precedente box, clicca su CERCA, qui si visualizzerà la traduzione
Poesii

Beśògna sempri uláa bàs

Bisogna sempre volare basso

BEŚÓGNA SÈMPRI ULÀA BÀS

(Poesìa cùntra la supèrbia)

 

Adès öli faf èn gran regáal:

ve disi còma fóo mì, la sudiziù a véisc’,

quànca denáaz me trǜi chi la bùca i stréisc’,

e i mèt su ‘na crèsta tüso chèla d’èn gáal!

 

Ghée da savìi ca áa i pusé scióor al mónt,

‘na òlta al dì, almeno, i gà da ‘ndáa ‘n bàgn

e i se cala li braghi fina al calcàgn

e anca li mudandi fina gió èn fónt!

 

Quànca i gà òl cù sùra l’às pugiáat,

anca i óm pusé poténc’ de la tèra,

i padrù de la páas e de la guèra …

sa te ghè pènset, òl reguart l’è scapáat!

 

Par esémpi: sa al Pùtin l’és da scapàch

‘n dèn bósch sènsa ‘n panèt gió ‘n scarsèla,

ma nòma in gìir de castáa ‘na quai fòia

 

da fáa li guéri al ghe scaparìs la òia,

e magari vargüu còn scià la mèla,

i podarìs taiáach-ià òl so margnach!

'l ghè nè amò

 

Vocabolo random

sàndol

(sàndai), s.m.

sandalo | di solito si usa al plurale – i sandali - TO

Favole

I capriṍi

I CAPRIOLI

I capriṍi  

Fiṍl, ti te sée tròp sènsa-pura; ti te córet par i bósch con táata sicϋrezza cóma sé ghe fódes ca li tigri.

Crédem , ghe völ de tignìi i ṍc’ avèrc'. Sé ´l nòś nemìis 'l te vìt ghè ca pǜ negót da fàa, te sée béle chè mòrt.

Iscé 'l parlàva ´n véc’ capriṍl al sò pìscen.

" Càra ´l mè pà, chée ca l'è 'na tigre ?" , al ghà domandat ´l pìscen capriṍl, "Cóma l'è fácia la brǜta bèstia ?"

"Ah, càr ól mè fiṍl, l'è ´l móstro pǜ crǜüf e orèndo ca 'l ghè sìes, i sṍö ṍc’ de fṍöch i spira ca òtro chè tradiméet,

la sùa góla l'è fümènta de sànch; en confrónt l' órs 'l fà ca pùra."

"L'è abòt , l'è abòt , ò capìit e savaróo schivàl", là dìc', e lè 'ndàc' de córsa par i pràc’ e i bósch.

Dòpo pòoch là 'ncuntráat n'animàl mèz piacáat giò 'ndèl' èrba.

'L se quièta, ´l lè squàdra da l' òlt al bàs, 'l ciàpa coràgio e 'l sclama:

"Oibò, l'è ca chèsto l'animàl chèl mà parláat ól mè pà !

Chèsto chiló 'l me pàr táat bèl e vedi ca fümàa ´l sànch ´ndèla sùa bùca, 'nàzi 'l ghà 'n ària graziósa.

I sṍö ṍc’ iè da véra piée de fṍöch ma i ghà ca negót da fàa strimìi. Ah, l'è ca chèsta la tigre", là óśàat con sϋcϋrezza.

La tigre ´l là sentüt e la ghè se batüda sùra de lǜü e 'l sé lè maiàat.

Móràl dela fàola: Duìi ca vìch tròp coràgio de gióentù; stìi atènc' parché ognitáat´ ól velée l'è piacáat sóta chèl ca 'l pàr bèl, bùu e tranquil.

 

'l ghè nè amò

Proèrbi

l ràm, ‘l coràm e i dóni, pǜse iè bàt...

Il rame, il cuoio e le donne, più si battono più diventano buoni

se üsa dìi

L’è ca pü buu gnaa

Non più capace nemmeno di tener lontano le mosche  (incapace)

Vócabol

Pela-pai

Scorticatrice
Stòri

Chiló i ghera

N’om la fac’ te ‘n bóc en del mür e l’a mèss té tüc’ i sóo soldi, pò l’a stupat sü ol bóc e ‘la rebucàat giò’l mür.

Par regordàss en ghè ca l’eva mès i soldi, l’a scrüut sü:

-chiló i ghè

En di l’e ruat en ladro e l’a robàat i soldi, dopo, l’a rimèss tüt a post, però sü ‘ndel mür, l’a scüut sü:

-chiló i ghera