Vocaboli con doppio significato


Ci sono anche vocaboli enigmistici

 1. a bito = (stóo / vistìit) --> stóo a Caiöl = abito a Caiolo / te ghée adòs 'n bèl vistìit = indossi un bel abito

 2. abuso = (abüsi / abüus) --> abüsi dól tò bùn cṍr = abuso del tuo buon cuore / chèl chè te sée réet a fàa l'è ´n abüus = quello che stai facendo è un abuso

 3. abbonati = abünet / abünàac' --> abünet a chèl giórnàl = abbònati a quel giornale / 'n sè abünàac' a 'n giórnàl = siamo abbonàti a un giornale

 4.  allacciati = (butunèet / butunáac') --> butùnet la camìśa = allacciati la camicia / i pulsìi dela camìśa iè butunáac'= i polsini della camicia sono allacciati

 5.  allontanati = (slontanáac'/slontànet) --> iè stàac' slontanáac' da cà = sono stati allontanati da casa / slontànet 'n póo da chiló chè l'è perìcólóos = allontanati un po' da qui che è pericoloso

 6.  alzate = (òlsìi / levàdi) --> òlsìi i ṍc’ al cél e vardìi la lǜna = alzate gli occhi al cielo a guardate la luna / li ridiśìni iè pèna levàdi = le bambine si sono appena alzate

 7.  alzati = (leva-sü / leváac') --> leva-sü dal otomàna = alzati dal divano / iè pèna leváac' dal léc’ = si sono appena alzati dal letto

 8.  amare = (vulìi-bée / amàri) --> vulìi-bée a vargüu l'è 'na bùna ròba = amare qualcuno è una buona cosa / chìli brǜgni iè amàri= quelle prugne sono amare

 9.  amo = (àmi / am) --> àmi ´ndàa a spàs = amo andare a spasso / par pescàa üsi ´n am nṍf = per pescare uso un amo nuovo

 10.  andate = ('ndáci/'ndìi) --> iè 'ndàci a màal = sono andate a male / vǜ 'ndìi 'ndel práat = voi andate nel prato

 11.  aspetto = (spéci / aspèt) --> spéci chè 'l finisés = aspetto che finisca / la ghà 'n aspèt chè 'l me pias ca = ha un aspetto che non mi piace

 12. attraverso= (travèrsi / travèrs) --> travèrsi ol pràat = attraverso il prato / lè pasàat travèrs ol bṍc' = è passato attraverso il buco

 13.  bacino = (baśìi-piscen / vascù) --> ´l baśìi-piscen dela bùna nòc’ = il bacino della buona notte / ià ´mpinìit ´l vascù de acqua = hanno riempito il bacino di acqua

 14.  balli = (te bàlet / bài) --> te bàlet belebée bée = balli molto bene / iè tǜc’ béi bài = sono tutti bei balli

 15.  ballo = (bàali / bàl) --> mi bàali = io ballo / 'l tango lè 'n bèl bàl = il tango è un bel ballo

 16.  balzo = (źómp / źómpi) --> ò fàc 'n źómp = ho fatto un balzo /źómpi sü 'n del càr = balzo sul carro

 17.  belato = (bèśol / bèśoláat) --> sènt 'l bèsol = senti il belato / la caóra là bèsolàat = la capra ha belato

 18.  bruciate = (brǜśìi / brǜśàdi) --> brǜśìi la légna = bruciate la legna / chèli cà l'è brǜśàdi = quelle case sono bruciate

 19.  calati = (caláac' / caléet) --> iè calàac' de prézi = sono calati di prezzo / caléet gió i bràghi = calati i pantaloni

 20. calmati = (calmàac' / càlmet) --> ai sè calmàac' = si sono calmati / càlmet 'n póo = calmati un po'

 21.  calcolo = (càlcoli / càlcol --> càlcoli quáat ghò spèndüt = calcolo quanto ho speso / ghò 'n càlcol a 'n rugnù= ho un calcolo a un rene

 22.  calo = (càl / cali) --> la lǜna l'è en càl = la luna è in calo / cali i bràghi = calo i pantaloni

 23.  campo = (campi / càap) --> campi ala giórnàda = campo alla giornata / 'l ghà 'n càap de tartìfoi = ha un campo di patate

 24.  cantate = (cantàdi / cantìi) --> li cantàdi de 'n bòt = le cantate di una volta / cantìi 'na bèla cansù = cantate una bella canzone

 25.  canti = te cantet / canc' --> te cantet pópi bée = canti proprio bene / iè bée canc' = sono bei canti

 26.  canto = (cant/canti) --> lè 'n bél cant = è un bel canto / canti ca tàat bée = non canto tanto bene

 27.  capita = ('l-la sücét / capida) --> 'l sücét spès = capita spesso / l'ò capida a mei spéśi = l'ho capita a mie spese

 28.  carico = (carghi / càrech / cargáat) --> carghi 'l càr = carico il carro / te fàc' 'n cafè belebée càrech = hai fatto un caffè molto carico / l'è cargáat cóma 'n'àśen = è carico come un asino

 29.  certi = (sücǜr / vargüu) --> l'era sücür de fàghela = era sicuro di riuscirci / vargüu i cantàva = certi cantavano

 30.  cesso = (cès / cési) --> 'ndùa 'l se trua ol cès = dove si trova il cesso / cési i mée laóor = cesso le mie attività

 31.  chiese = (la domandàat / géśi) --> la domandàat scǜsa a tǜc’ = ha domandato scua a tutti / al Bośàgia ghe táati géśi = in Albosaggia ci sono molte chiese

 32.  conta = ('l-la) cǜnta / cǜnta --> lǜü 'l cǜnta fìna a vinti = lui conta fino a venti /   lè üu che cǜnta  = è uno importante

 33.  continuo = (cuntinùf / cuntinui) -- > lè scià de cuntinùf = arriva di continuo / cuntinui a fàa'l mè mestéer = continuo a fare il mio lavoro

 34.  controllate = (controlìi / controladi) --> controlìi se la spìna la góta = controllate se la spina gocciola / li sceresi iè stàci controladi e tàati  i'era màrsci = le ciliege le ho controllate e tante erano marce

 35.  conto = cǜnti / cǜnt --> mi cǜnti pòoch ma cǜnti i pàser sül scialésc / fa gió ol cǜnt = fare il conto

 36.  coperta = (cuèrta / cuerciáda) --> chè bèla cuèrta = che bella coperta / la stràda l'è cuerciáda de fói = la strada e coperta di foglie

 37.  corse = (la curüut / córsi) --> la curüut par tǜt ´l tèep = ha corso per tutto il tempo / ià fàc' táati córsi = hanno fatto tante corse

 38.  cosa = (ròba / chée) --> salvàs l'è la prǜma ròba = salvartsi è la prima cosa / chée te ghée da dìi amò = che hai ancora da dire ?

 39.  costa = ('l-la) cósta / còsta --> 'l cósta táat ma l'è bèl = costa tanto me è bello / sü la còsta se vìt ol máar = sulla costa si vede il mari

 40.  critica = (critéga / cùcola) --> l'è 'na situaziù critéga = è una situazione critica / 'l ghè fà la cùcola a tǜc’ = critica tutti

 41.  danno = (i-li) dà / dagn --> lóor i dà sòldi a tǜc’= loro danno soldi a tutti / ghò aüut ´n gròś dagn = ho avuto un grosso danno

 42.  danza = ('l-la) bàala / bàl --> 'l / la bàala = lui / lei balla /  bàl = danza o ballo

 43.  deciso = (decìis / decìdüut) --> lè ùu decìis = è uno deciso / ià decìdüut = hanno deciso

 44.  distesa = (estensiù / stèndüda) --> 'na estensiù de vìgni e càap = una distesa di vigne e campi / l'è iló bèla stèndüda sü 'nde l' èrba = è lì bella distesa sull'erba

 45.  divertiti = (divertìc'/divertìset) --> i sè divertìc' cóma màc' = si sono divertiti come matti /  divertìset ´n póo àa ti = divertiti un po anche te

 46.  dovere = (dóvér / duìi) --> 'ndàa a scṍla l'è 'n dóvér = andare a scuola è un dovere / duìi vangàa l'è fadigós = dover vangare è faticoso

 47.  duro = (dǜri / dǜr) --> mi dǜri belebée = io duro molto / l'è dǜr cóma 'n sàs = è duro come un sasso

 48.  disegno = diśègni / diśègn -->mi diśègni = io disegno / l'è pròpi 'n bèl diśègn = è proprio un bel disegno

 49.  entra = ('l-la) và itè / vegn d'itè --> lée la và itè = lei va dentro / vegn d'itè 'n cà = vieni dentro in casa

 50.  fabbricati = (fàc'-sù / caśamèec') --> la fàc'-sù di gerli = ha fabbricato delle gerla /  iè di grànc' caśamèec' = sono dei grandi fabbricati

 51.  fabbricato = (fàc'-sù / caśamènt) --> la fàc'-sù ´n càr = ha fabbricato un carro / l'è ´n grànt caśamènt = è un grande fabbricato

 52.  faccia = ('l-la) faghi / fàcia --> chè 'l ghe faghi savìi vargót = che ci faccia sapere qualcosa / 'l ghà la fàcia tǜta rósa = ha la faccia tutta rossa

 53.  fisso = fìsi / fìs -->´l quàdro ´l fìsi al mǜr = il quadro lo fisso al muro / l'è ilò fìs ´mpaláat = è lì fisso impalato

 54.  finisci = te (finìset / finìs ) --> te finìset de cǜntàa sǜ bàli? = finisci di raccontare balle? /  finìs 'l descórs = finisci il discorso

 55.  fosse = ('l-la) fós / fósi --> sé la fós stàcia lée ..... = se fosse stata lei.... / ià fàc' sù li fósi = hanno scavato le fosse

 56.  fossi = (fódesi / fòs) --> sé fódesi mi al tò pòst ... = se fossi io al tuo posto.. / li ràni li salta ´ndi fòs = le rane saltano nei fossi

 57. freno = (fréno / fréni) --> tira ol fréno a màa = tira il freno a mano / mi fréni =  io freno

 58. fumo = (fǜm / fümi) --> 'l vée fó fǜm dal camì = esce fumo dal camino / fümi 'na zigherèta = fumo una sigaretta

 59.  gelate = (gélti / gelàdi/gelìi) --> ghò li màa gélti = ho le mani gelate - regòrdi ca gelàdi còma chìsti = non ricordo gelate come queste / vǜ gelìi dal fréc’= voi gelate dal freddo

 60.  gelato = (gelàto / gèlat) --> maìi 'n gelàto = amgio un gelato /'l práat l'è gèlat = il prato è gelato

 61.  gelo = (gèlt / geli) --> 'l siguita ol gèlt = continua il gelo / geli dal fréc’ = gelo dal freeddo

 62.  gioco = (giüghi / giṍch) --> giüghi ali cìchi col'l mè amìis = gioco alle biglie con il mio amico / chèsto lè 'n giṍch 'mbèlpóo-bèl = questo è un gioco molto bello

 63.  giro = (gìri / gìr) --> mi gìri = io giro / 'n gìr de fìl = un giro di filo

 64.  grido = óośi / óśada --> mi óośi = io grido / là fàc' ´na óśada = ha emesso un grido

 65.  guadagno = guadaàgni / guadàgn --> col mè laóor guadaàgni belebée= con il mio lavoro guadagno molto / chèst'àn ´l guadàgn l'è pòoch = quest'anno il guadagno è poco

 66.  mposte = (ànti / tàsi) --> sèra li ànti dela fanèstra = chiudi le imposte della finestra / ghóo de pagàa li tàsi = devo pagare le imposte (tasse)

 67.  infilzate = ('nfilsée / 'nfilsádi) --> 'nfilsée con 'n fìl li finti perli = infilzate con un filo le finte perle / a dà gió li s'è 'nfilsádi 'nden furù = cadendo si sono infilzate in spuntone

 68.  lamento = (lamèet / laméeti) --> l'è 'n lamèet cuntinùf = è un lamento continuo / me laméeti dal màal = mi lamento dal male

 69.  lavate = (lavìi / lavàdi) --> lavìi i pàgn = lavate i panni / iè lavàdi bée = sono lavate bene

 70. lavati = (làvet / lavac') --> làvet li màa = lavati le mani / i piàc' i va lavac' giò i piàc' = i piatti vanno lavati

 71.  lavori = tè laóret / laór --> ti tè laóret tròp = tu lavori troppo / iè laór de precisiù = sono lavori di precisone

 72.  lavoro = (laóri / laóor) --> laóri belebée = lavoro moltissimo / 'l trua ca laóor = non trova lavoro

 73. lazzarone = (lazarù / lazaruni) -->  l'è 'n lazarù = è un lazzarone /  iè lazaruni = sono lazzarone

 74.  leccate = (lechìi / lecàdi) --> lechìi ´l gelàto ? = leccate il gelato ? / la vàca la ghà dàc' deli lecàdi al vedèl = la mucca gli ha dato delle leccate al vitello

 75.  legati = (lighet / ligáac') --> lighet scià la cintüra = allacciati la cintura / iè ligàac bée = sono legati bene

 76.  legge = ('l-la léisc / lége) --> lǜü 'l léisc táat = lui legge tanto / l'è 'na lége sbagliàda = è una legge sbagliata

 77.  leggere = (léisc / lengéri) --> léisc 'n lìbro = leggere un libro / scàrpi lengéri = scarpe leggere

 78.  leggi = (te-léiget / légi) --> te léiget táac' lìbri = leggi tanti libri / iè légi sbagliàdi = sono leggi sbagliate

 79.  marce = (màrsci / màrci) --> chìli sciaréśi iè tüti màrsci = quelle ciliege sono tutte marce / la mia màchena la ghà nóma 4 màrci = la mia macchina ha solo 4 marce

 80.  mancate = (manchìi / mancàdi) --> vǜ manchìi de cà da tàat = voi mancate da casa da molto tempo / iè mancàdi par táac' dì = sono mancate per tanti giorni mangiate = (maiàdi / maiée) --> iè maiàdi dai ràc' = sono mangiate dai topi / òtri maiée = voi altri mangiate

 81.  martello = (martèl / martèli) --> l'è 'n martèl gròś = è un martello grosso / mi martèli la fòlsc = io martello la falce

 82.  misura = ('l-la) musüra / musüra --> 'l musüra dùu metri = misura due metri / lée la musüra 'l pedàgn = lei misura la gonna

 83.  nocciolo = (colèr-nisciolèr / gianda) --> chèla l'è 'na piànta de colèr - nisciolèr = quella è una pianta di nocciolo / rómp ca la giànda coi déec’= non roimpere il nocciolo con i denti

 84.  obbligo = (òblighìi / òblig) --> òblighìi 'l mè fiṍl a fàa i compèec' = obligo mio figlio a fare i compiti / ndàa a scṍla l'è 'n òblig = andare a scuola è un obligo

 85.  occupate = (òcupìi / ocupàdi)--> òcupìi püur chi pòsc= occupate pure qui posti / chìli sicóri iè ocupàdi a lavàa = quelle signore sono occupate a lavare

 86.  occupati = (òcupet / ocupàac') --> òcupet di afàri tö = òccupati degli affari tuoi / chìi pòsc iè ocupàac'= quei posti sono occupati

 87.  ometti = (ómèti / ómèc’) --> ómèti de cǜntàa-sǜ ol giùst = ometto di raccontare la verità / puritìì / iè ómèc’ bàs de statǜra = poverini / sono ometti bassi di statura

 88.  parte = ('l-la) partìs / pàart --> 'l me amìis 'l partìs = il mio amico parte / ò pers pàart del discórs = ho perso parte del discorso

 89.  parti = (pàart/partìs) --> li pàart dól tàol = le parti del tavolo / 'l partìs par ´n viàc’= parte per un viaggio

 90.  passo = (pàs / pasi) --> te ghée en bèl pàs = hai un bel passo / mi pasi = io passo

 91.  perdono = (pèrduni / li-pèrt) --> ve pèrduni ca = non vi perdono / a la bòcia ì pèrt sèmpri= al pallone pèrdono sempre

 92.  perse = (pèrsi / la pèers) --> iè pèrsi = sono perse / la pèers la partida = perse la partita

 93.  personale =nòma-mè / ğéet --> chèsto l'è mè nòma-mè = questo è mio personale / la ğéet dól cümü = il personale del comune

 94.  pesate = (peśìi / peśàdi)--> peśìi chèl vedèl = pesate quel vitello / li sciaréśi iè già peśàdi = le ciliege sono già pesate

 95.  pesa = (peśa / ('l-la) peśa) --> stò źàino peśa 'mbèlpóo = questo zaino pera parecchio / lǜü 'l peśa 'n pómàtes belebée gròś = lui pesa un pomodoro molto grosso

 96.  peso = (pesi / pées) --> pesi ´l làc’ pèna mùigiüt = peso il latte appena munto / 'l ghà ´n grànt pées sü li spàli = ha un gran peso sulle spalle

 97.  piacere = (piasé / piaśìi) --> te dè fàm ´n piasé = mi devi fare un piacere / iè béi e bràvi e se fà piaśìi= sono belli e bravi e si fanno piacere

 98.  porta = (pòrta/(l-la)pòrta) --> la porta de cà = la porta di casa / lée la porta ´l gèrlo = lei porta la gerla

 99.  porti = te pòrtet / pórc' --> te pòrtet 'l gelo= tu porti la gerla / i pórc' iè seràac'= i porti sono chiusi

 100.  porto = (pòrt / pórti) --> la nàf al pòrt = la nave al porto / mi pòrti 'l gèrlo = io porto la gerla

 101.  presa = (préśa / tócia) --> na préśa de corènt = una presa di corrente / l'ò tócia al mercáat= lo presa al mercato

 102.  prese = ('l-la ciapáat / préśi) --> la ciapáat gió la pìnola par la pressiù = prese la pastiglia per la pressione / là mès li préśi de corènt en cà = ha messo le prese di corrente in casa

 103.  pretese = (la pratendüut / pratéśi) --> la pratendüut li scǜsi = pretese le scuse / l'è ǜü piée de pratéśi = è uno pieno di pretese

 104.  presto = (presti / debòt) te presti la mia giàca / fà debòt chè l'è tardi

 105.  pennelli = te penèlet / penèi --> cóma te penèlet bée ! = come pennelli bene ! / par pütüràa bée ghe öl penèi adàc' = per pitturare bene ci vogliono penelli adatti

 106.  punti = (pùnc’ / pùngiüuc') --> me i'à mès dùu pùnc’ = mi hanno messo due punti / iè stac' pùngiüuc' dali véspi = sono stati punti dalle vespe

 107.  punto = (pùnt / pùngiüuct) --> a chèl pùnt = a quel punto / la ma pùngiüut = mi ha puntosono

 108. sono = (iè / sóo) --> iè ruáac' en táac' = sono arrivati in tanti / sóo contèet = sono contento /ghè piànti òllti = ci sono piante alte

 109.  pure = (àach/püur / püri) --> ciapìi püur chìi bumbù = prendete pure quelle caramelle / iè püri cóma pèna nàsüuc'= sono pure come appena nate

 110.  purga = (pürga / ('l-la) pürga) --> tó gió la pürga = prendi la purga / pürga i sṍ pecàc’ = purga i suoi peccati

 111.  reclamo = (rèclam / rèclami) --> la fàc' 'n rèclam = ha presentato un reclamo / mi rèclami = io mreclamo

 112.  regalo = (regàl / regàli) --> l'è pròpi 'n bèl regàl = è proprio un bel regalo /ghè regàli 'n óróloc’ = gli regalo un orologio

 113.  respiro = (fiàdi / fiáat) --> fiàdi a fadìga = respiro a fatica / la fàc' 'na curüda e adès 'l ghè manca ´l fiáat = ha fatto una corsa e adesso gli manca il fiato

 114. ricordo = (regòrdi / regòrd) --> me regòrdi quànca ´n cantàva = mi ricordo quando cantavamo  / ghò 'n' regòrd bél = ho un ricordo bello

 115.  ricordi = (regòrdet / regòrc') --> te se regòrdet quànca ´n cantàva ? = ti ricordi quando cantavamo ? / ghò táac' regòrc' béi de chìi momènc = ho tanti ricordi belli di quei momenti

 116.  riempite = ('mpinìi / 'mpinìdi) --> 'mpinìi chìi bṍc’ de téra = riempite quei buchi di terra / li bót iè 'mpinìdi de vìi = le botti sono riempite di vino

 117.  rinnovate = (rinoìi / rinoàdi) --> rinoìi ´l vestè = rinnovate il guardaroba / chìli cà iè pèna stàci rinoàdi = quelle case sono appena state rinnovate

 118.  riposati = (trìga / poosa) --> trìga 'n àtem = fermati un momento / poosa = riposati

 119.  riposo = (pósi / pósada) --> mi pósi ´ndel léc’ / bùna pósada par tǜta la nòc’

 120.  rischio = (rìs-cio / rìs-ci) --> l'è 'n rìs-cio = e un rischio / rìs-ci tǜt = rischio tutto

 121.  rosa = (rṍśa/ròośa) --> rösa = fiore / ròośa = colore

 122.  rotolo = (borèla / rótoli) --> là fàc' 'na bórela = ha fatto un rotolo / rótoli gió bàs = mi rotolo per terra

 123.  rovina = ('l-la) rivina / malùra --> con chèl laóor 'l rivina tǜt= con quel lavoro rovina tutto / chèl pòst l'è ´ndàc' en malùra = quel posto è andato in rovina

 124.  sale = ('l-la va-sü / sal) --> lée la va sü par li scàli = lei sale le scale / ghò dàc' la sal ali vàchi = ho dato il sale alle mucche

 125.  salti = (salc' / tè sàltet) --> salc' 'n bèl póo òlc' = salti molto alti / tè sàltet dal contèet = salti dalla contentezza

 126.  salto = (sàlt / sàlti) --> l'acqua iló la fà 'n sàlt = l'acqua lì fa un salto / mi sàlti 'l fòs = io salto il fosso

 127.  salutate = (salüdìi / salüdàdi) --> vǜ salüdìi = voi salutate  / lóor iè stàci salüdàdi

 128.  saluto = (salüdi / salüt) --> salüdi ´l mè amìis = salito il mio amico / ´n salüt sel nega ca a negǜu = un saluto non si nega a nessuno

 129.  saluti = (te salüdet / salǜc) --> tè'l salüdet = lo saluti / pòrtch i mée salǜc = portagli i miei saluti

 130.  salvo = (sàlf / sàlvi) --> sàlf 'mprevisc' = salvo imprevisti / mi sàlvi l'üsilìi = io salvo l'uccellino

 131.  sbadiglio = (sbadag / sbadagi) 'l sbadag = lo sbadiglio / mi sbadagi = io sbadiglio

 132.  sbaglio = (sbàglio / sbagli) --> lè 'n sbaglio = e uno sbaglio / mi sbagli = io sbaglio

 133.  scivolo = (scióoli / sciól) --> scióoli (slìzi) sü la nìif col slitìi = scivolo sulla neve con lo slittino / ´l sciól dól garàag l'è ´npée = lo scivolo del garage è ripido

 134.  sedere = (sentà / / tafanàri) --> lǜü 'l völ sentàs = lui vuole sedersi / te ghée ´n tafanàri belebée grànt = hai un sedere enorme

 135.  semplice = (fàcel / ala-màa) --> l'è 'n ğéet ala-màa = è una persona semplice / ´l compèet l'era fàcel = il compito era faciel

 136.  serve = ('l-la sirvìs / sérvi) --> 'l sirvis ca pù = non serve più / li fà li sérvi = fanno le serve

 137.  servo = (famèi / servìsi) --> l'è ol sò famèi = è il suo servo / mi servìsi sèmpre da bìif = io servo sempre da bere

 138.  signore =(Signóor / scióori) --> Signóor = Signore /  Padreterno / li fa li scióori = sono donne che fanno le signore

 139.  soffiate = (bufée / bufàdi) --> bufée 'n dela bràśa = soffiate nella brace / li fói iè bufàdi dal vèet = le fioglie sono soffiate dal vento

 140.  soffiati = (sufièt / bufáac') --> sufièt gió chèl nàas = soffiati quel naso / iè niulù bufáac' dal vèet = sono nuvoloni soffiati dal vento

 141.  soffio = (bufi / bùf) --> bufi cóma ´n màntes = soffio come un mantice / ´n d'en bùf là finìit tǜt = in un soffio ha finito tutto

 142.  sogni = (sógn / tè sógnet) --> brüc' sógn = brutti sogni / tè sógnet = tu sogni

 143.  sopportate = (soportàdi / soportìi) --> iè soportàdi da tǜc’ par compasiù = sono sopportate da tutti per compatimento / soportìi àach se lè fadìga = sopportate anche se è fatica

 144.  sparo = (spàar / spari) --> ò sentüut 'n spàar = ho sentito uno sparo / spari par aria = sparo per aria

 145.  spaventi = tè strimìset / strimìzi --> iscé tè strimìset ´l gàt = così spaventi il gatto / ià ciapáat di béi strimìzi = hanno preso dei bei spaventi

 146. sposo = (spóos / spósi) --> lè 'n bèl spóos = è un bello sposo / domàa me spósi = domani mi sposo

 147.  spostati = (spòstet / spostáac') --> spostet 'n pitìi = spostati un pochino / chìi sàs iè stàac' spostáac' = quei sassi sono stati spostati

 148.  spruzzo = (sbrofi / ì / sbròf) --> sbrofi l'acqua sù 'ndi vétdi dela màchena = spruzzo l'acqua sui vetri della macchina / 'l mè ruáat 'n sbròf de acqua = mi è arrivato uno spruzzo d'acqua

 149.  starnuto = (starnǜt - starnüdi) --> 'n starnǜt = uno starnutoi / mi starnüdi = io starnuto

 150.  state= (stìi / stàci) --> stìi atènc' 'ndùa metìi i pée = state attente a dove mettete i piedi / li vàchi iè stàci tǜti mùigiüdi = le mucche sono state tutte munte

 151.  stato = (stàat / stàc') --> l'Italia lè 'n póor stàat = l'Italia è un povero stato / sò stàc' a Sondri = sono stato a Sondrio

 152.  sterzo = (stèrsi / stèrs) --> stèrsi ´l vulànt con 'na màa sùula = sterzo il volante con una mano sola / ´l stèrs de chèsta màchena l'è dǜr = lo sterzo di questa macchina è duro

 153.  stimo = (sbòt / stìmi) --> lùu 'l stimi = lui lo ammiro (stimo) / ´l crumpri a sbòt = lo compero a stimo

 154. stufa = (pigna / stüfa) --> chèsta pigna la scòlda = questa stufa scalda / sóo stüfa e stràca = sono stufa e stanca

 155.  subito = (sǜbet / sübìit) --> sǜbet = sùbito / adesso / lǜu là sϋbìit = luii ha subito / dìm sǜbet chée ca te ghée sübìit = dimmi sùbito cosa hai subito

 156.  suonate = (sunìi / sunàdi) --> sunìi pròpi bée = suonate proprio bene / li campàni iè sunàdi da pòoch = le campane sono suonate da poco

 157.  suoni = (sùu / te sùnet)--> sént che sùu fórt = senti che suono forte / ti tè sùnet 'l mantisìi = tu suoni l'armonica a bocca

 158.  suono = (sùu / sùni) --> sént che sùu fórt = senti che suono forte / mi sùni 'l mantisìi = io suono l'armonica a bocca

 159.  sei = (te sée / sés) --> sés = 6 - te sée braó = sei bravo

 160.  tagliate = (taiée / taiàdi) --> vǜ taiée l' èrba = voi tagliate l'erba / i è piànti pèna taiàdi = sono piante appena tagliate

 161.  tasto = (tasti / tast) --> tasti la manestra = assaggio la minestra / tucàa ca chèl tast ca 'l dól = non toccare quel tasto dolente

 162.  tenere = (tèndri / tignìi) la càora la maia li fói tèndri = la capra mangia le foglie tenere / beśògna tignìi dǜr = bisogna tenere duro

 163.  tiro = (tìir / tiri) --> l’è ‘n cavàl da tìir = è un cavallo da tiro / mi tiri la slita = io tiro la slitta

 164. tranquillizati = (trìghes / trigàac') --> trìghes giò 'n àtèm = tranquillizzati un attimo / ai sè trigàac' tüc' = si sono tranquillizzati tutti

 165.  trascurate = (trascurìi / traśandàdi) --> trascurìi tròp 'l vignöl = trascurate troppo la vigna  / iè belebée traśandàdi e malandàci = sono tanto trascurate e malandate

 166.  trovate = (truàdi / truée) --> ià truàdi gió bàs =le ha trovate per terra / tuée 'na suluziù = trovate una soluzione

 167.  udite = (sintìi / sentüdi) --> sintìi chèl sùu = udite quel suono /  i'era paròli sentüdi da tǜc’ = erano parole udite da tutti

 168.  vano = (lócal / inütel) --> ghò tacáat-ià ´n òtro lócal = ho aggiunto un altro locale / tǜt l'è stàc' inütel = tutto è stato inutile

 169.  venti = (véec' / üvinti) --> iè véec' fréc’ = sono venti freddi / ghò üvinti àsegn = ho venti asini

 170.  vestiti = (vistìset / vistìic') --> vistìset chè 'l fà fréc’ = vestiti che fa freddo / lór i sè vistìic' de la fèsta = loro si sono vestiti a festa

 171.  viaggio = (viàc’ / viàgi) --> 'n bèl viàc' = un bel viaggio / viàgi a pè = viaggio a piedi

 172.  vieni = (te végnet / ven) --> te végnet ca 'nva a cà? = vieni che adiamo a casa? / ven che lè ùra = vieni che è ora

 173.  vite = (vìit / vìti) --> mètech 'na vìit = mettigli una vite / ià fàc' vìti de fadìga = hanno fatto vite di fatica

 174.  vivi = (te vìvet / vìif) --> te vivet a Caiöl = vivi a Caiolo / vìif bée = vivere bene

 175.  vive = (vìvi / ('l-la) vìif) --> iè vivi = sono vive / la vìif sùula = vive sola

 176.  voltati = (voltáac'/vòltet) --> iè voltàac'= sono voltati / vòltet = voltati

 177.  vomito = (rècadusc/rèchi) --> ghè ilò del rècadusc = c'è lì del vomito / rèchi = sto vomitando