Vocaboli con doppio significato


Ci sono anche vocaboli enigmistici

 

 1. abito = (stóo / vistìit) --> stóo a Caiöl = abito a Caiolo / te ghée adòs 'n bèl vistìit = indossi un bel abito
 2. abuso = (abüsi / abüus) --> abüsi dól tò bùn cṍr = abuso del tuo buon cuore / chèl chè te sée réet a f l'è ´n abüus = quello che stai facendo è un abuso
 3. abbonati = (abünet / abünáac' )--> abünet a chèl giórnàl = abbònati a quel giornale / 'n sè abünáac' a 'n giórnàl = siamo abbonàti a un giornale
 4. acquisto =(crumpi / aquìst --> mi crumpi = io acquisto, compro / ò fàc' n'aquìst = ho fatto un acquisto

 5. adorate = (adorìi / adoradi) --> vù adorìi = voi adorate / ìè adoradi = sono adorate

 6. addormentati  = ('ndorméec'/ 'ndormèntet) --> iè 'ndorméec' = sono addormentati / 'ndormèntet = addormentati

 7. addormentato = ('ndormentáat / 'ndorméèet, 'nsognèet) --> l se pèna 'ndormentáat = si appena adddormentato / lè amò tüt 'ndormèet,´nsognèet = è ancora tutto addormentato

 8. affronti = (te afrontèt / afrónc') --> te afrontèt = affronti / iè dei afrónc' = sono degli affronti

 9. aiuti = (te iǜtet / aiǜt --> ti te iǜtet) = tu aiuti / iè ruáac' i aiǜt = sono arrivati gli aiuti

 10. alito = (fiáat / sbùf) --> alito pesante = fiáat pesànt / alito di vento = 'n sbùf, na bufada de vèet 

 11.  allacciati = (butunèet / butunáac') --> butùnet la camìśa = allacciati la camicia / i pulsìi dela camìśa iè butunáac'= i polsini della camicia sono allacciati
 12.  allontanati = (slontanáac'/slontànet) --> iè stàac' slontanáac' da cà = sono stati allontanati da casa / slontànet 'n póo da chiló chè l'è perìcólóos = allontanati un po' da qui che è pericoloso
 13.  alzate = (òlsìi / levàdi) --> òlsìi i ṍc’ al cél e vardìi la lǜna = alzate gli occhi al cielo a guardate la luna / li ridiśìni iè pèna levàdi = le bambine si sono appena alzate
 14.  alzati = (leva-sü / leváac') --> leva-sü dal otomàna = alzati dal divano / iè pèna leváac' dal léc’ = si sono appena alzati dal letto
 15.  amare = (vulìi-bée / amàri) --> vulìi-bée a vargüu l'è 'na bùna ròba = amare qualcuno è una buona cosa / chìli brǜgni iè amàri= quelle prugne sono amare
 16.  amo = (àmi / am) --> àmi ´ndáa a spàs = amo andare a spasso / par pescáa üsi ´n am nṍf = per pescare uso un amo nuovo
 17.  andate = ('ndáci / 'ndìi) --> iè 'ndàci a màal = sono andate a male / vǜ 'ndìi 'ndel práat = voi andate nel prato
 18. appiccare = (´nviàsǜ / dachföch) --> nvià ca sǜ föch = non appiccare fuochi / dachföch ali röedi = appiccare il fuoco ai rovi

 19. armati = (àrmet / àrmac') --> àrmet = armati = prendi le armi / àrmac' = armati = con le armi

 20. arrangiati = (rànget / rangiáac') --> rànget da part ti = arrangiati da solo / iè rangiáac' = sono arrangiati

 21.  aspetto = (spéci / aspèt) --> spéci chè 'l finisés = aspetto che finisca / la ghà 'n aspèt chè 'l me pias ca = ha un aspetto che non mi piace
 22. attacco = (tàchi / atàch) --> mi tàchi = io attacco / ghè stàc' 'n atàch = c'è stao aun attacco

 23. attraverso= (travèrsi / travèrs) --> travèrsi ol práat = attraverso il prato / lè pasáat travèrs ol bṍc' = è passato attraverso il buco
 24. avanzo = (avàns / vansaröl) --> bat cà ià i avàns, i vansaröi = non buttare gli avanzi (del pranzo) / mi avànsi, 'ndóo inaz = io avanzo, vado avanti

 25. avviati = ('nviáac','nvìet) --> ai se 'nviac' = si sono avviati / 'nvìet ca rui = avviati che arrivo

 26.  bacino = (baśìi-piscen / vascù) --> ´l baśìi-piscen dela bùna nòc’ = il bacino della buona notte / ià ´mpinìit ´l vascù de acqua = hanno riempito il bacino di acqua
 27. bagni = (te bàgnet / bàgn) --> te bàgnet i fiór = bagni i fiori / te ghée dùu bàgn de lǜśo = hai un bagno si lusso

 28.  balli = (te bàlet / bài) --> te bàlet belebée bée = balli molto bene / iè tǜc’ béi bài = sono tutti bei balli
 29.  ballo = (báali / bàl) --> mi báali = io ballo / 'l tango lè 'n bèl bàl = il tango è un bel ballo
 30.  balzo = (źómp / źómpi) --> ò fàc 'n źómp = ho fatto un balzo /źómpi sü 'n del càr = balzo sul carro
 31.  belato = (bèśol / bèśoláat) --> sènt 'l bèsol = senti il belato / la caóra là bèsoláat = la capra ha belato
 32.  bruciate = (brǜśìi / brǜśàdi) --> brǜśìi la légna = bruciate la legna / chèli cà l'è brǜśàdi = quelle case sono bruciate
 33.  calati = (caláac' / caléet) --> iè calàac' de prézi = sono calati di prezzo / caléet gió i bràghi = calati i pantaloni
 34. calmati = (calmáac' / càlmet) --> ai sè calmáac' = si sono calmati / càlmet 'n póo = calmati un po'
 35.  calcolo = (càlcoli / càlcol --> càlcoli quáat ghò spèndüt = calcolo quanto ho speso / ghò 'n càlcol a 'n rugnù= ho un calcolo a un rene
 36.  calo = (càl / cali) --> la lǜna l'è en càl = la luna è in calo / cali i bràghi = calo i pantaloni
 37.  campo = (campi / cáap) --> campi ala giórnàda = campo alla giornata / 'l ghà 'n cáap de tartìfoi = ha un campo di patate
 38.  cantate = (cantàdi / cantìi) --> li cantàdi de 'n bòt = le cantate di una volta / cantìi 'na bèla cansù = cantate una bella canzone
 39.  canti = (te cantet / canc' )--> te cantet pópi bée = canti proprio bene / iè bée canc' = sono bei canti
 40.  canto = (cant/canti) --> lè 'n bél cant = è un bel canto / canti ca táat bée = non canto tanto bene
 41.  capita = ('l-la sücét / capida) --> 'l sücét spès = capita spesso / l'ò capida a mei spéśi = l'ho capita a mie spese
 42.  carico = (carghi / càrech / cargáat) --> carghi 'l càr = carico il carro / te fàc' 'n cafè belebée càrech = hai fatto un caffè molto carico / l'è cargáat cóma 'n'àśen = è carico come un asino
 43.  certi = (sücǜr / vargüu) --> l'era sücür de fàghela = era sicuro di riuscirci / vargüu i cantàva = certi cantavano
 44.  cesso = (cès / cési) --> 'ndùa 'l se trua ol cès = dove si trova il cesso / cési i mée laóor = cesso le mie attività
 45.  chiese = (la domandáat / géśi) --> la domandáat scǜsa a tǜc’ = ha domandato scua a tutti / al Bośàgia ghe táati géśi = in Albosaggia ci sono molte chiese
 46.  conta = ('l-la) cǜnta / cǜnta --> lǜü 'l cǜnta fìna a vinti = lui conta fino a venti /   lè üu che cǜnta  = è uno importante
 47.  continuo = (cuntinùf / cuntinui) -- > lè scià de cuntinùf = arriva di continuo / cuntinui a fáa 'l mè mestéer = continuo a fare il mio lavoro
 48.  controllate = (controlìi / controladi) --> controlìi se la spìna la góta = controllate se la spina gocciola / li sceresi iè stàci controladi e táati  i'era màrsci = le ciliege le ho controllate e tante erano marce
 49.  conto = (cǜnti / cǜnt) --> mi cǜnti pòoch ma cǜnti i pàser sül scialésc / fa gió ol cǜnt = fare il conto
 50.  coperta = (cuèrta / cuerciáda) --> chè bèla cuèrta = che bella coperta / la stràda l'è cuerciáda de fói = la strada e coperta di foglie
 51.  corse = (la curüut / córsi) --> la curüut par tǜt ´l tèep = ha corso per tutto il tempo / ià fàc' táati córsi = hanno fatto tante corse
 52.  cosa = (ròba / chée) --> salvàs l'è la prǜma ròba = salvartsi è la prima cosa / chée te ghée da dìi amò = che hai ancora da dire ?
 53.  costa = ('l-la) cósta / còsta --> 'l cósta táat ma l'è bèl = costa tanto me è bello / sü la còsta se vìt ol máar = sulla costa si vede il mari
 54.  critica = (critéga / cùcola) --> l'è 'na situaziù critéga = è una situazione critica / 'l ghè fà la cùcola a tǜc’ = critica tutti
 55.  danno = (i-li) dà / dagn --> lóor i dà sòldi a tǜc’= loro danno soldi a tutti / ghò aüut ´n gròś dagn = ho avuto un grosso danno
 56.  danza = ('l-la) báala / bàl --> 'l / la báala = lui / lei balla /  bàl = danza o ballo
 57.  deciso = (decìis / decìdüut) --> lè ùu decìis = è uno deciso / ià decìdüut = hanno deciso
 58.  distesa = (estensiù / stèndüda) --> 'na estensiù de vìgni e cáap = una distesa di vigne e campi / l'è iló bèla stèndüda sü 'nde l' èrba = è lì bella distesa sull'erba
 59.  divertiti = (divertìc'/divertìset) --> i sè divertìc' cóma màc' = si sono divertiti come matti /  divertìset ´n póo àa ti = divertiti un po anche te
 60.  dovere = (dóvér / duìi) --> 'ndáa a scṍla l'è 'n dóvér = andare a scuola è un dovere / duìi vangáa l'è fadigós = dover vangare è faticoso
 61.  duro = (dǜri / dǜr) --> mi dǜri belebée = io duro molto / l'è dǜr cóma 'n sàs = è duro come un sasso
 62.  disegno = diśègni / diśègn -->mi diśègni = io disegno / l'è pròpi 'n bèl diśègn = è proprio un bel disegno
 63.  entra = ('l-la) và itè / vegn d'itè --> lée la và itè = lei va dentro / vegn d'itè 'n cà = vieni dentro in casa
 64.  fabbricati = (fàc'-sù / caśamèec') --> la fàc'-sù di gerli = ha fabbricato delle gerla /  iè di grànc' caśamèec' = sono dei grandi fabbricati
 65.  fabbricato = (fàc'-sù / caśamènt) --> la fàc'-sù ´n càr = ha fabbricato un carro / l'è ´n grànt caśamènt = è un grande fabbricato
 66.  faccia = ('l-la) faghi / fàcia --> chè 'l ghe faghi savìi vargót = che ci faccia sapere qualcosa / 'l ghà la fàcia tǜta rósa = ha la faccia tutta rossa
 67. fatti = (fàc' / fàt) --> lè sücès di fàc' = sono successi dei fatti / fàt pò idìi 'n bòt  = fatti poi vedere una volta
 68.  fisso = (fìsi / fìs) -->´l quàdro ´l fìsi al mǜr = il quadro lo fisso al muro / l'è ilò fìs ´mpaláat = è lì fisso impalato
 69.  finisci = te (finìset / finìs ) --> te finìset de cǜntáa sǜ bàli? = finisci di raccontare balle? /  finìs 'l descórs = finisci il discorso
 70.  fosse = ('l-la) fós / fósi --> sé la fós stàcia lée ..... = se fosse stata lei.... / ià fàc' sù li fósi = hanno scavato le fosse
 71.  fossi = (fódesi / fòs) --> sé fódesi mi al tò pòst ... = se fossi io al tuo posto.. / li ràni li salta ´ndi fòs = le rane saltano nei fossi
 72. freno = (fréno / fréni) --> tira ol fréno a máa = tira il freno a mano / mi fréni = io freno
 73. fumo = (fǜm / fümi) --> 'l vée fó fǜm dal camì = esce fumo dal camino / fümi 'na zigherèta = fumo una sigaretta
 74.  gelate = (gélti / gelàdi/gelìi) --> ghò li máa gélti = ho le mani gelate - regòrdi ca gelàdi còma chìsti = non ricordo gelate come queste / vǜ gelìi dal fréc’= voi gelate dal freddo
 75.  gelato = (gelàto / gèlat) --> maìi 'n gelàto = amgio un gelato /'l práat l'è gèlat = il prato è gelato
 76.  gelo = (gèlt / geli) --> 'l siguita ol gèlt = continua il gelo / geli dal fréc’ = gelo dal freeddo
 77.  gioco = (giüghi / giṍch) --> giüghi ali cìchi col'l mè amìis = gioco alle biglie con il mio amico / chèsto lè 'n giṍch 'mbèlpóo-bèl = questo è un gioco molto bello
 78.  giro = (gìri / gìr) --> mi gìri = io giro / 'n gìr de fìl = un giro di filo
 79.  grido = (óośi / óśada) --> mi óośi = io grido / là fàc' ´na óśada = ha emesso un grido
 80.  guadagno = (guadàgni / guadàgn) --> col mè laóor guadàgni belebée= con il mio lavoro guadagno molto / chèst'àn ´l guadàgn l'è pòoch = quest'anno il guadagno è poco
 81.  mposte = (ànti / tàsi) --> sèra li ànti dela fanèstra = chiudi le imposte della finestra / ghóo de pagáa li tàsi = devo pagare le imposte (tasse)
 82.  infilzate = ('nfilsée / 'nfilsádi) --> 'nfilsée con 'n fìl li finti perli = infilzate con un filo le finte perle / a dà gió li s'è 'nfilsádi 'nden furù = cadendo si sono infilzate in spuntone
 83.  lamento = (lamèet / laméeti) --> l'è 'n lamèet cuntinùf = è un lamento continuo / me laméeti dal máal = mi lamento dal male
 84.  lavate = (lavìi / lavàdi) --> lavìi i pàgn = lavate i panni / iè lavàdi bée = sono lavate bene
 85. lavati = (làvet / lavac') --> làvet li máa = lavati le mani / i piàc' i va lavac' giò i piàc' = i piatti vanno lavati
 86.  lavori = tè laóret / laór --> ti tè laóret tròp = tu lavori troppo / iè laór de precisiù = sono lavori di precisone
 87.  lavoro = (laóri / laóor) --> laóri belebée = lavoro moltissimo / 'l trua ca laóor = non trova lavoro
 88. lazzarone = (lazarù / lazaruni) -->  l'è 'n lazarù = è un lazzarone /  iè lazaruni = sono lazzarone
 89.  leccate = (lechìi / lecàdi) --> lechìi ´l gelàto ? = leccate il gelato ? / la vàca la ghà dàc' deli lecàdi al vedèl = la mucca gli ha dato delle leccate al vitello
 90. lecco = (lechi / Lèch) --> lechi ol cügiàa = lecco il cucchiaio / sóo de Lèch = sono di Lecco
 91.  legati = (lighet / ligáac') --> lighet scià la cintüra = allacciati la cintura / iè ligáac bée = sono legati bene
 92.  legge = ('l-la léisc / lége) --> lǜü 'l léisc táat = lui legge tanto / l'è 'na lége sbagliàda = è una legge sbagliata
 93.  leggere = (léisc / lengéri) --> léisc 'n lìbro = leggere un libro / scàrpi lengéri = scarpe leggere
 94.  leggi = (te-léiget / légi) --> te léiget táac' lìbri = leggi tanti libri / iè légi sbagliàdi = sono leggi sbagliate
 95.  marce = (màrsci / màrci) --> chìli sciaréśi iè tüti màrsci = quelle ciliege sono tutte marce / la mia màchena la ghà nóma 4 màrci = la mia macchina ha solo 4 marce
 96.  mancate = (manchìi / mancàdi) --> vǜ manchìi de cà da táat = voi mancate da casa da molto tempo / iè mancàdi par táac' dì = sono mancate per tanti giorni mangiate = (maiàdi / maiée) --> iè maiàdi dai ràc' = sono mangiate dai topi / òtri maiée = voi altri mangiate
 97.  martello = (martèl / martèli) --> l'è 'n martèl gròś = è un martello grosso / mi martèli la fòlsc = io martello la falce
 98.  misura = ('l-la) musüra / musüra --> 'l musüra dùu metri = misura due metri / lée la musüra 'l pedàgn = lei misura la gonna
 99.  nocciolo = (colèr-nisciolèr / gianda) --> chèla l'è 'na piànta de colèr - nisciolèr = quella è una pianta di nocciolo / rómp ca la giànda coi déec’= non roimpere il nocciolo con i denti
 100.  obbligo = (òblighìi / òblig) --> òblighìi 'l mè fiṍl a fà i compèec' = obligo mio figlio a fare i compiti / ndáa a scṍla l'è 'n òblig = andare a scuola è un obligo
 101.  occupate = (òcupìi / ocupàdi)--> òcupìi püur chi pòsc= occupate pure qui posti / chìli sicóri iè ocupàdi a laváa = quelle signore sono occupate a lavare
 102.  occupati = (òcupet / ocupáac') --> òcupet di afàri tö = òccupati degli affari tuoi / chìi pòsc iè ocupáac'= quei posti sono occupati
 103.  ometti = (ómèti / ómèc’) --> ómèti de cǜntàsǜ ol giùst = ometto di raccontare la verità / puritìì / iè ómèc’ bàs de statǜra = poverini / sono ometti bassi di statura
 104.  parte = ('l-la) partìs / páart --> 'l me amìis 'l partìs = il mio amico parte / ò pers páart del discórs = ho perso parte del discorso
 105.  parti = (páart/partìs) --> li páart dól tàol = le parti del tavolo / 'l partìs par ´n viàc’= parte per un viaggio
 106.  passo = (pàs / pasi) --> te ghée en bèl pàs = hai un bel passo / mi pasi = io passo
 107.  perdono = (pèrduni / li-pèrt) --> ve pèrduni ca = non vi perdono / a la bòcia ì pèrt sèmpri= al pallone pèrdono sempre
 108.  perse = (pèrsi / la pèers) --> iè pèrsi = sono perse / la pèers la partida = perse la partita
 109.  personale = (nòma-mè / ğéet) --> chèsto l'è mè nòma-mè = questo è mio personale / la ğéet dól cümü = il personale del comune
 110.  pesate = (peśìi / peśàdi)--> peśìi chèl vedèl = pesate quel vitello / li sciaréśi iè già peśàdi = le ciliege sono già pesate
 111.  pesa = (peśa / ('l-la) peśa) --> stò źàino peśa 'mbèlpóo = questo zaino pera parecchio / lǜü 'l peśa 'n pómàtes belebée gròś = lui pesa un pomodoro molto grosso
 112.  peso = (pesi / pées) --> pesi ´l làc’ pèna mùigiüt = peso il latte appena munto / 'l ghà ´n grànt pées sü li spàli = ha un gran peso sulle spalle
 113.  piacere = (piasé / piaśìi) --> te dè fàm ´n piasé = mi devi fare un piacere / iè béi e bràvi e se fà piaśìi= sono belli e bravi e si fanno piacere
 114.  porta = (pòrta/(l-la)pòrta) --> la porta de cà = la porta di casa / lée la porta ´l gèrlo = lei porta la gerla
 115.  porti = (te pòrtet / pórc') --> te pòrtet 'l gelo= tu porti la gerla / i pórc' iè seráac'= i porti sono chiusi
 116.  porto = (pòrt / pórti) --> la nàf al pòrt = la nave al porto / mi pòrti 'l gèrlo = io porto la gerla
 117.  presa = (préśa / tócia) --> na préśa de corènt = una presa di corrente / l'ò tócia al mercáat= lo presa al mercato
 118.  prese = ('l-la ciapáat / préśi) --> la ciapáat gió la pìnola par la pressiù = prese la pastiglia per la pressione / là mès li préśi de corènt en cà = ha messo le prese di corrente in casa
 119.  pretese = (la pratendüut / pratéśi) --> la pratendüut li scǜsi = pretese le scuse / l'è ǜü piée de pratéśi = è uno pieno di pretese
 120.  presto = (presti / debòt) te presti la mia giàca / fà debòt chè l'è tardi
 121.  pennelli = (te penèlet / penèi) --> cóma te penèlet bée ! = come pennelli bene ! / par pütüráa bée ghe öl penèi adàc' = per pitturare bene ci vogliono penelli adatti
 122.  punti = (pùnc’ / pùngiüuc') --> me i'à mès dùu pùnc’ = mi hanno messo due punti / iè stac' pùngiüuc' dali véspi = sono stati punti dalle vespe
 123.  punto = (pùnt / pùngiüuct) --> a chèl pùnt = a quel punto / la ma pùngiüut = mi ha puntosono
 124. sono = (iè / sóo) --> iè ruáac' en táac' = sono arrivati in tanti / sóo contèet = sono contento /ghè piànti òllti = ci sono piante alte
 125.  pure = (àach/püur / püri) --> ciapìi püur chìi bumbù = prendete pure quelle caramelle / iè püri cóma pèna nàsüuc'= sono pure come appena nate
 126.  purga = (pürga / ('l-la) pürga) --> tó gió la pürga = prendi la purga / pürga i sṍ pecàc’ = purga i suoi peccati
 127.  reclamo = (rèclam / rèclami) --> la fàc' 'n rèclam = ha presentato un reclamo / mi rèclami = io mreclamo
 128.  regalo = (regàl / regàli) --> l'è pròpi 'n bèl regàl = è proprio un bel regalo /ghè regàli 'n óróloc’ = gli regalo un orologio
 129.  respiro = (fiàdi / fiáat) --> fiàdi a fadìga = respiro a fatica / la fàc' 'na curüda e adès 'l ghè manca ´l fiáat = ha fatto una corsa e adesso gli manca il fiato
 130. ricordo = (regòrdi / regòrd) --> me regòrdi quànca ´n cantàva = mi ricordo quando cantavamo  / ghò 'n' regòrd bél = ho un ricordo bello
 131.  ricordi = (regòrdet / regòrc') --> te se regòrdet quànca ´n cantàva ? = ti ricordi quando cantavamo ? / ghò táac' regòrc' béi de chìi momènc = ho tanti ricordi belli di quei momenti
 132.  riempite = ('mpinìi / 'mpinìdi) --> 'mpinìi chìi bṍc’ de téra = riempite quei buchi di terra / li bót iè 'mpinìdi de vìi = le botti sono riempite di vino
 133.  rinnovate = (rinoìi / rinoàdi) --> rinoìi ´l vestè = rinnovate il guardaroba / chìli cà iè pèna stàci rinoàdi = quelle case sono appena state rinnovate
 134.  riposati = (trìga / poosa) --> trìga 'n àtem = fermati un momento / poosa = riposati
 135.  riposo = (pósi / pósada) --> mi pósi ´ndel léc’ / bùna pósada par tǜta la nòc’
 136.  rischio = (rìs-cio / rìs-ci) --> l'è 'n rìs-cio = e un rischio / rìs-ci tǜt = rischio tutto
 137.  rosa = (rṍśa/ròośa) --> rösa = fiore / ròośa = colore
 138.  rotolo = (borèla / rótoli) --> là fàc' 'na bórela = ha fatto un rotolo / rótoli gió bàs = mi rotolo per terra
 139.  rovina = ('l-la) rivina / malùra --> con chèl laóor 'l rivina tǜt= con quel lavoro rovina tutto / chèl pòst l'è ´ndàc' en malùra = quel posto è andato in rovina
 140.  sale = ('l-la va-sü / sal) --> lée la va sü par li scàli = lei sale le scale / ghò dàc' la sal ali vàchi = ho dato il sale alle mucche
 141.  salti = (salc' / tè sàltet) --> salc' 'n bèl póo òlc' = salti molto alti / tè sàltet dal contèet = salti dalla contentezza
 142.  salto = (sàlt / sàlti) --> l'acqua iló la fà 'n sàlt = l'acqua lì fa un salto / mi sàlti 'l fòs = io salto il fosso
 143.  salutate = (salüdìi / salüdàdi) --> vǜ salüdìi = voi salutate  / lóor iè stàci salüdàdi
 144.  saluto = (salüdi / salüt) --> salüdi ´l mè amìis = salito il mio amico / ´n salüt sel nega ca a negǜu = un saluto non si nega a nessuno
 145.  saluti = (te salüdet / salǜc) --> tè'l salüdet = lo saluti / pòrtch i mée salǜc = portagli i miei saluti
 146.  salvo = (sàlf / sàlvi) --> sàlf 'mprevisc' = salvo imprevisti / mi sàlvi l'üsilìi = io salvo l'uccellino
 147.  sbadiglio = (sbadag / sbadagi) --> 'l sbadag = lo sbadiglio / mi sbadagi = io sbadiglio
 148.  sbaglio = (sbàglio / sbagli) --> lè 'n sbaglio = e uno sbaglio / mi sbagli = io sbaglio
 149.  scivolo = (scióoli / sciól) --> scióoli (slìzi) sü la nìif col slitìi = scivolo sulla neve con lo slittino / ´l sciól dól garáag l'è ´npée = lo scivolo del garage è ripido
 150.  sedere = (sentà / / tafanàri) --> lǜü 'l völ sentàs = lui vuole sedersi / te ghée ´n tafanàri belebée grànt = hai un sedere enorme
 151.  semplice = (fàcel / ala-máa) --> l'è 'n ğéet ala-màa = è una persona semplice / ´l compèet l'era fàcel = il compito era faciel
 152.  serve = ('l-la sirvìs / sérvi) --> 'l sirvis ca pù = non serve più / li fà li sérvi = fanno le serve
 153.  servo = (famèi / servìsi) --> l'è ol sò famèi = è il suo servo / mi servìsi sèmpre da bìif = io servo sempre da bere
 154.  signore =(Signóor / scióori) --> Signóor = Signore /  Padreterno / li fa li scióori = sono donne che fanno le signore
 155.  soffiate = (bufée / bufàdi) --> bufée 'n dela bràśa = soffiate nella brace / li fói iè bufàdi dal vèet = le fioglie sono soffiate dal vento
 156.  soffiati = (sufièt / bufáac') --> sufièt gió chèl náas = soffiati quel naso / iè niulù bufáac' dal vèet = sono nuvoloni soffiati dal vento
 157.  soffio = (bufi / bùf) --> bufi cóma ´n màntes = soffio come un mantice / ´n d'en bùf là finìit tǜt = in un soffio ha finito tutto
 158.  sogni = (sógn / tè sógnet) --> brüc' sógn = brutti sogni / tè sógnet = tu sogni
 159.  sopportate = (soportàdi / soportìi) --> iè soportàdi da tǜc’ par compasiù = sono sopportate da tutti per compatimento / soportìi àach se lè fadìga = sopportate anche se è fatica
 160.  sparo = (spáar / spari) --> ò sentüut 'n spàar = ho sentito uno sparo / spari par aria = sparo per aria
 161.  spaventi = tè strimìset / strimìzi --> iscé tè strimìset ´l gàt = così spaventi il gatto / ià ciapáat di béi strimìzi = hanno preso dei bei spaventi
 162. sposo = (spóos / spósi) --> lè 'n bèl spóos = è un bello sposo / domàa me spósi = domani mi sposo
 163.  spostati = (spòstet / spostáac') --> spostet 'n pitìi = spostati un pochino / chìi sàs iè stàac' spostáac' = quei sassi sono stati spostati
 164.  spruzzo = (sbrofi / ì / sbròf) --> sbrofi l'acqua sù 'ndi vétdi dela màchena = spruzzo l'acqua sui vetri della macchina / 'l mè ruáat 'n sbròf de acqua = mi è arrivato uno spruzzo d'acqua
 165.  starnuto = (starnǜt - starnüdi) --> 'n starnǜt = uno starnutoi / mi starnüdi = io starnuto
 166. stampo = (stàmp - stàmpi) -->  'l stàmp a fṍöch = lo stampo a fuoco (marchio) / mi stàmpi = io stampo
 167.  state= (stìi / stàci) --> stìi atènc' 'ndùa metìi i pée = state attente a dove mettete i piedi / li vàchi iè stàci tǜti mùigiüdi = le mucche sono state tutte munte
 168.  stato = (stáat / stàc') --> l'Italia lè 'n póor stáat = l'Italia è un povero stato / sò stàc' a Sondri = sono stato a Sondrio
 169.  sterzo = (stèrsi / stèrs) --> stèrsi ´l vulànt con 'na máa sùula = sterzo il volante con una mano sola / ´l stèrs de chèsta màchena l'è dǜr = lo sterzo di questa macchina è duro
 170.  stimo = (sbòt / stìmi) --> lùu 'l stimi = lui lo ammiro (stimo) / ´l crumpri a sbòt = lo compero a stimo
 171. stufa = (pigna / stüfa) --> chèsta pigna la scòlda = questa stufa scalda / sóo stüfa e stràca = sono stufa e stanca
 172.  subito = (sǜbet / sübìit) --> sǜbet = sùbito / adesso / lǜu là sϋbìit = luii ha subito / dìm sǜbet chée ca te ghée sübìit = dimmi sùbito cosa hai subito
 173.  suonate = (sunìi / sunàdi) --> sunìi pròpi bée = suonate proprio bene / li campàni iè sunàdi da pòoch = le campane sono suonate da poco
 174.  suoni = (sùu / te sùnet)--> sént che sùu fórt = senti che suono forte / ti tè sùnet 'l mantisìi = tu suoni l'armonica a bocca
 175.  suono = (sùu / sùni) --> sént che sùu fórt = senti che suono forte / mi sùni 'l mantisìi = io suono l'armonica a bocca
 176.  sei = (te sée / sés) --> sés = 6 - te sée braó = sei bravo
 177.  tagliate = (taiée / taiàdi) --> vǜ taiée l' èrba = voi tagliate l'erba / i è piànti pèna taiàdi = sono piante appena tagliate
 178.  tasto = (tasti / tast) --> tasti la manestra = assaggio la minestra / tucáa ca chèl tast ca 'l dól = non toccare quel tasto dolente
 179. tende = (téndi,al tènt) --> li téndi deli finéstri = le tende delle finestre / al mè tènt la màa = mi tende la mano
 180. tendine = (cordàna,tindìni) --> cordàna = téndine o anche giro di vimini intrecciati in cima alla gerla o al “campàc’ / tindìni dèli finèstri = tendìne delle finestre
 181.  tenere = (tèndri / tignìi) la càora la maia li fói tèndri = la capra mangia le foglie tenere / beśògna tignìi dǜr = bisogna tenere duro
 182.  tiro = (tìir / tiri) --> l’è ‘n cavàl da tìir = è un cavallo da tiro / mi tiri la slita = io tiro la slitta
 183. tranquillizati = (trìghes / trigáac') --> trìghes giò 'n àtèm = tranquillizzati un attimo / ai sè trigàac' tüc' = si sono tranquillizzati tutti
 184.  trascurate = (trascurìi / traśandàdi) --> trascurìi tròp 'l vignöl = trascurate troppo la vigna  / iè belebée traśandàdi e malandàci = sono tanto trascurate e malandate
 185. travasi = (te travàśet / traváas) --> te travàśet ol vìi = travasi il vino / i traváas dol vìi = i travasi del vino
 186. toccate = (tuchìi,tucadi) --> ǜ tuchìi tǜt = voi toccate tutto , i à tucadi coli màa = le ha toccate con le mani
 187.  trovate = (truàdi / truée) --> ià truàdi gió bàs =le ha trovate per terra / tuée 'na suluziù = trovate una soluzione
 188.  udite = (sintìi / sentüdi) --> sintìi chèl sùu = udite quel suono /  i'era paròli sentüdi da tǜc’ = erano parole udite da tutti
 189. urlo = (óosi,vèers) --> mi óosi = io urlo - ò sentüut 'n vèers = ho sentito un urlo
 190. vai = (te 'ndée,van) --> te 'ndée a scöla ? = vai a scuola ? / van a tö 'l pàa = vai a prendere il pane
 191.  vano = (lócal / inütel) --> ghò tacáat-ià ´n òtro lócal = ho aggiunto un altro locale / tǜt l'è stàc' inütel = tutto è stato inutile
 192. venga = ('l-la) vègnes,ven) --> ca 'l vègnes bùu = che venga buono / ven diitè 'n cà = vieni dentro in casa
 193.  venti = (véec' / üvinti) --> iè véec' fréc’ = sono venti freddi / ghò üvinti àsegn = ho venti asini
 194.  vestiti = (vistìset / vistìic') --> vistìset chè 'l fà fréc’ = vestiti che fa freddo / lór i sè vistìic' de la fèsta = loro si sono vestiti a festa
 195.  viaggio = (viàc’ / viàgi) --> 'n bèl viàc' = un bel viaggio / viàgi a pè = viaggio a piedi
 196.  vieni = (te végnet / ven) --> te végnet ca 'nva a cà? = vieni che adiamo a casa? / ven che lè ùra = vieni che è ora
 197.  vite = (vìit / vìti) --> mètech 'na vìit = mettigli una vite / ià fàc' vìti de fadìga = hanno fatto vite di fatica
 198.  vivi = (te vìvet / vìif) --> te vivet a Caiöl = vivi a Caiolo / vìif bée = vivere bene
 199.  vive = (vìvi / ('l-la) vìif) --> iè vivi = sono vive / la vìif sùula = vive sola
 200.  voltati = (voltáac' / vòltet) --> iè voltáac'= sono voltati / vòltet = voltati
 201.  vomito = (rècadusc / rèchi) --> ghè ilò del rècadusc = c'è lì del vomito / rèchi = sto vomitando
 202. zeppa = (cùgn,piena) --> mèt sóta ‘n cùgn ala röda = metti sotto un cuneo alla ruota