I capriṍi

di Vittorio Crapella 16-05-2019


I capriṍi  

Fiṍl, ti te sée tròp sènsa-pura; ti te córet par i bósch con táata sicϋrezza cóma sé ghe fódes ca li tigri.

Crédem , ghe völ de tignìi i ṍc’ avèrc'. Sé ´l nòś nemìis 'l te vìt ghè ca pǜ negót da fàa, te sée béle chè mòrt.

Iscé 'l parlàva ´n véc’ capriṍl al sò pìscen.

" Càra ´l mè pà, chée ca l'è 'na tigre ?" , al ghà domandat ´l pìscen capriṍl, "Cóma l'è fácia la brǜta bèstia ?"

"Ah, càr ól mè fiṍl, l'è ´l móstro pǜ crǜüf e orèndo ca 'l ghè sìes, i sṍö ṍc’ de fṍöch i spira ca òtro chè tradiméet,

la sùa góla l'è fümènta de sànch; en confrónt l' órs 'l fà ca pùra."

"L'è abòt , l'è abòt , ò capìit e savaróo schivàl", là dìc', e lè 'ndàc' de córsa par i pràc’ e i bósch.

Dòpo pòoch là 'ncuntráat n'animàl mèz piacáat giò 'ndèl' èrba.

'L se quièta, ´l lè squàdra da l' òlt al bàs, 'l ciàpa coràgio e 'l sclama:

"Oibò, l'è ca chèsto l'animàl chèl mà parláat ól mè pà !

Chèsto chiló 'l me pàr táat bèl e vedi ca fümàa ´l sànch ´ndèla sùa bùca, 'nàzi 'l ghà 'n ària graziósa.

I sṍö ṍc’ iè da véra piée de fṍöch ma i ghà ca negót da fàa strimìi. Ah, l'è ca chèsta la tigre", là óśàat con sϋcϋrezza.

La tigre ´l là sentüt e la ghè se batüda sùra de lǜü e 'l sé lè maiàat.

Móràl dela fàola: Duìi ca vìch tròp coràgio de gióentù; stìi atènc' parché ognitáat´ ól velée l'è piacáat sóta chèl ca 'l pàr bèl, bùu e tranquil.

 

'l ghè nè amò

I CAPRIOLI

Figlio, tu sei troppo temerario; tu corri per i boschi con tanta sicurezza come se non vi fossero Tigri.

Credimi, bisogna tenere gli occhi aperti.

Se il nostro nemico ti vede non c'è più nulla da fare, sei belle che morto.

Così parlava un vecchio Capriolo al suo piccino

"Caro il mio Papà cosa è una Tigre ?, domandò il piccolo capriolo. Come è fatta la brutta bestia ?"

"Ah, caro figlio, è il mostro più crudo ed orribile che ci sia, i suoi occhi di fuoco non spirano altro che tradimento, la sua gola è fumante di sangue; in confronto l' Orso non è spaventevole."

"Basta, basta, ho capito e saprò schivarlo", disse, e andò di corsa per prati e boschi.

Dopo poco incontrò un animale mezzo nascosto tra l' erba

Si ferma, squadra dall'alto al basso l'animale e riprende coraggio ed esclama:

"Oibò, non è questo l' animale di cui mi ha parlato mio padre ?

Questo qui è tanto bello; non vedo fumare il sangue nella sua bocca anzi ha un aria graziosa

I suoi occhi sono veramente pieni di fuoco ma non hanno niente di spaventoso.

Ah, non è questa la Tigre", gridò con sicurezza.

La Tigre lo sentì e gli si gettò sopra di lui e se lo divorò.

Morale della favola: Non esagerate con le sicurezze di Gioventù; siate prudenti perché talvolta il veleno è nascosto sotto apparenze gradevoli e ingannatrici.