Garibaldi 3

di Paolo Piani


IL RITORNO DI GARIBALDI

Stadomàa a bunùra, rùi en Piazza, 1)

e vedi en sach de gèet fo’ ‘n terazza:

‘na grü con en brasc lonc fina al creàat,

la ga tacàat giò ol Garibaldi empachetàat!

 

Al sarà stac’ la tropa òia, u forsi ol vent,

ma la statua sospesa la gira el cǜ en dènt: 2)

par en segont ol me cör l’à smès da bat, 3)

ma l’è duràat trop pòc, en salt d’en gat :

pürtrop l’è bastàat n’atèm de buna léna,

e sül so’ piedèstal l’era già en pena! 4)

Come pruma ol Garibaldi l’era giràat,

propi come s’al fos mai stac’ tucàat!

 

Sai més dac’ en sciaf sül müüs, 5)

saris gna mò stac’ iscé cunfüüs:

al ma ciapàat en magù mai pruàat … 6)

‘na lacrima la me schizzada sül sèlciàat!

 

Cuntra la Suprintendensa e ‘l Codice Urbani,

tüti li mei preghieri iè staci vani:

cari i mei Bosàc’, cari i mei paesàa,

me i-à pruadi tüti, ma ghe stac’ nient da fàa!

 

Però na gran consolaziù la me restada:

nugùu ha-i sè nencurgiuc’ de la bravada :

‘n del tèep ca ‘l Garibaldi l’è mancàat,

… ol so bèl caval ha-i gà robàat !!! 7)

Ah ah ah 3.7.2009 Paolo Piani

NOTE

1) En Piazza – In Piazza Garibaldi

2) La statua sospesa la gira el cù en dent – La statua sospesa gira la schiena verso la Valmalenco

3) Ma l’è duràat trop pòc, en salt d’en gat - Ma è durato troppo poco (il sogno di veder girata la statua), come il salto di un gatto

4) Sül so’ piedèstal l’era già en pena! – Sul suo piedestallo era già ritta (la statua)

5) Sai més dac’ en sciaf sül müüs – Se mi avessero dato uno schiaffo in faccia

6) Al ma ciapàat en magù mai pruàat … - Mi ha preso un magone mai provato

7) … ol so bèl caval ha-i gà robàat !!! - … infatti, adesso Garibaldi è ritto in piedi, appiedato !!!

Paolo Piani

 

'l ghè nè amò