Andáa ‘n piàzza a ciapáa...


Andáa ‘n piàzza a ciapáa cunsìgli e tornáa a cà a fà cóma se gha òia

Andare in piazza a prendere consigli e tornare a casa a fare come si vuole