Fiói pìscen, dispiasè pìscen, fiói grànc’, dispiasè grànc’


Fiói pìscen, dispiasè pìscen, fiói grànc’, dispiasè grànc’

Figli piccoli, piccoli dispiaceri, figli grandi, dispiaceri grandi