Lè svèlt i banchéer a cüntaa ...


I'è svèlt i banchéer a cüntaa i soldi, ma i'è püsée svèlti li galini a pizzàa sü òl ris.

Sono svelti i banchieri a contare i soldi, ma sono più svelte le galline a beccare il riso