Vàrdel bèe, vàrdel tüt,...


Vàrdel bée, vàrdel tüt, l’óm sènsa sòldi cóma l’è brüt.

Guardalo bene, guardalo tutto, l’uomo senza soldi quanto è brutto