Vàrdet bèe da li vìperi, ...


Vàrdet bèe da li vìperi, dai bìis e da li fèmni coi barbìis.

Guardati bene dalle vipere, dalle bisce e dalle donne coi baffi