Natàl 'n cà dèl Talpù

libera interpretazione di Vittorio Crapella - 10-12-2018


Natàal 'n cà dèl Talpù  

'N tupìi, dal nóm Talpù, e 'n ràt ciamàt Ratto i’era réet a tornàa a cà dòpo 'na giórnàda de càscia 'nséma a 'na slùdria; de cólp ól tupìi 'l se quièta cóma sa l'avés sentüut 'na scòsa eletrèga.

Òl nàas dól Talpù l'usmàva e l'à cunósüut l' ódór dèla sùa végia cà chè l'eva smentegàat da quànca ‘l stàva col ràt en riva al fiüm.

A sentìi chèl ódór dèla sùa végia cà 'l ghè igüt 'n grànt magù.

Òl tupìi la ciamàat 'l ràt: "Torna 'nrèet, chiló gh’è la mia cà végia, senti l'ódór, l'è chiló apröf, ghóo de trüala vöi tornàa dité".

Òl ràt 'l ghà dìc' ca l'era tardi e ca i dóeva ca fermàs parché l'era réet a dascià da fiocàa.

'L tupìi lè restàat quièt sül sentér tüt 'nsürìt col cör a tòch e col sanglót strozàat 'ndól canarüz, pó l'à cuminciàat a caràgnàa 'n manéra desperàda.

Òl ràt, denàz ala soferénsa dol tupìi 'l ghà domandàat: "Chè ca te gh'ée amìis ?"

Talpone 'l ghà respondüt: "Al sóo ca l'è 'n brüt pòst, miśèr respèt a la tua cà en riva al fiüm, ma chèsta l'è stàcia la mia üneca cà, mi sóo 'ndàc' ià e lò desmentegàda. Adeès ò sentüut de nöf amò òl sò ódóor e gh'ò n'ó oia da tornàa a idìla".

Òl ràt con 'na pàca sǜ la spàla 'l ghà dìc': "Và bée dai, caràgna ca, adeès 'n vìt da truàa la tua végia cà", e 'l l'à ciapàat par 'n bràsc e i se 'nviac' al scür 'ntàat ca 'l fiocàva.

I se 'nfilac' trà 'na fila de piànti e pó ité 'n de 'n càap; Talpù la usmàat la stràda giüsta par la sùa cà.

La pìzàat 'n fiamifèr e l'à idüt ca i'era 'ndèla piaza denàz ala porta dèla sùa cà végia, 'ndùa gh'era scriüüt "Cà dól Talpù", iló apröf gh'era àa 'n laghèt con giò 'n pès dòràat.

Ala vista de tüt chèsto al Talpù 'l ghè tornàat 'l bùu umóor e lè 'ndàc' d'itè de córsa en cà.

'L se sentàat sǜ 'n de 'na scàgna 'l sè mès li źàti sǜ 'ndèl nàas e 'l ghà dìc' al ràt: " Parché tò portàat chiló en chèsto pòst iscè pìscen e fréc’ ca te pödevet vès en dèla tua cà 'n riva al fiüm tacàat al fuglàa con 'n bèl fööch ?".

Òl ràt 'l scoltàva ca ma 'l córeva ià e scià a urìi fò armàri, a vardàaa li stànsi, a pizàa lantérni e gandéli ca 'l pugiàva dapartüt, pó 'l ghà dìc': "Chè bèla càseta l'è chèsta, iscé fàcia béee; me pasarà 'na bèla siràda, adès pizi òl fööch 'ntàat ca ti te fée giò 'n póo la pólver".

Dòpo vìi pìzàat òl fööch i pensava ala scéna e ià truàat en de'n casèt 'na scàtola de sardini, 'na scàtola de gàléti, 'na lügànega e àa 'na butìglia de vìi.

'L ràt l'à preparàat la tàola e 'l ghà dìc': "Chèsta se chè l'è 'n bèla scéna e chisà quàac' animài ai völaris vès chiló 'nsema nùu".

I stàva par urìi la scàtola de sardini quànca ià sentüut dèli óos e di pàs sǜ la gèra defó de cà.

Ià urìit la porta e i se truàat 'na sfìlsa de ràc' müsràgn ca i grignàva, i tiràva òl nàas e i se 'l netàva sǜ 'ndèla manèga dól paltò.

I se mès a cantàa e quànca ià finìit, òl ràt 'l ghà dìc': "Gh'ìi cantàat pròpi bée vignìi apröf al fööch a bìif 'n cichèt".

"Vignìi d'itè, l'è pròpi cóma 'na òlta", al dìs 'l Talpù, ma i müsràgn quasi con dispiasé i ghà dìc' che i gh'eva ca negót da ufrìi; ma pó sübèet al ghée vée 'n mèet chè la botéga l'era amò vèrta e 'n pèer de lóor i cór a fàa spésa.

'Ntàat i müsràgn sentàac' denàz al camì i bieva 'n pòo de vìi ma debòt iè rüac' a i òtri con scià 'n cavàgn piée de pruìsti.

Ià scenàat tüc’ contéec’ 'ntàat i cüntáva sǜ li stòri e inviava ià quai cansù de Natàal.

'L se fàc' debòt tardi e i müsràgn ià saludac' tüc' e iè 'ndàc'; 'ntàat 'l ràt e Talpù iè 'ndàc' a lóor a léc’ stràch.

Òl ràt sübet 'l se 'ndormentàat e 'l Talpù l'era a mò réet a pensàa a la sùa cà, l'era contèet de ès tornàat ilò e àa lüü là seràat giò i öc’ par durmìi.

 

'l ghè nè amò

 

Natale in casa di Talpone

Una talpa di nome Talpone e un topo Ratto stavano tornando a casa dopo una giornata di caccia in compagnia di una lontra.

Di colpo la talpa si ferma come se avesse sentito una scossa elettrica.

Il naso di Talpone annusava e riconobbe l'odore della sua vecchia casa che aveva dimenticato da quando stava con topo in riva al fiume.

Sentendo quell'odore della sua vecchia case gli venne una grande nostalgia.

Talpone chiamò il topo Ratto, "torna indietro, qui c'è la mia vecchia casa; sento l'odore, è qui vicino, devo trovarla, devo tornarci dentro".

Il topo gli disse che era tardi e che non dovevano fermarsi e che stava per nevicare.

Talpone rimase fermo sul sentiero tutto triste con il cuore a pezzi e un singhiozzo strozzato in gola poi cominciò a piangere disperatamente. Il topo Ratto davanti alla sofferenza della talpa gli domandò: "Che hai amico ?"

Talpone gli rispose: "So che è un posto squallido misero rispetto alla tua casa in riva al fiume, ma questa è stata la mia unica casa, me ne sono andato via e l'ho dimenticata. Ora ho sentito di nuovo il suo odore e ho voglia di tornare a vederla".

Il topo Ratto con una pacca sulla spalla gli disse: "Va bene dai non piangere, adesso vediamo di trovare la tua vecchia casa e lo prese per un braccio e si incamminarono al buio mentre stava nevicando".

Si infilarono tra una siepe e poi in campo e talpone fiutò la strada giusta per la casa.

Talpone accese un fiammifero e vide che erano nella piazza davanti alla porta della sua vecchia casa dove c'era scritto: <<La casa di Talpone>>. Lì vicino c'era anche un laghetto con un pesce dorato.

Accese la lampada, si guardò attorno e vide quanta polvere copriva ogni cosa e tutto aveva un aspetto triste.

Si sedette su una sedia e mettendosi le zampe al naso disse al topo Ratto: "Perché ti ho portato qui in questo posto piccolo e freddo mentre potevi essere nella casa in riva al fiume vicino al focolare con un bel fuoco".

Il topo non ascoltava ma correva qua e là ad aprire armadi, a guardare le stanze, accendendo lanterne e candele che appoggiava ovunque, poi disse: "Che bella casetta è questa, così ben fatta; passeremo una bella serata adesso accendo il fuoco, intanto che tu togli un po' di polvere".

Dopo aver acceso il fuoco pensarono alla cena e trovarono in un cassetto una scatola di sardine, una scatola di gallette, una salsiccia e pure una bottiglia di vino.

Il topo preparò la tavola e disse : "Questa si che è un bella cena e chissà quanti animali vorrebbero essere qui con noi".

Stavano per aprire la scatola di sardine quando sentirono delle voci e dei passi sulla ghiaia fuori di casa.

Aprirono la porta e si trovarono parecchi topini di campagna che ridevano, tiravano il naso e se lo pulivano sulla manica del cappotto.

Si misero a cantare e quando finirono il topo gli disse: "Avete cantato proprio bene, venite accanto al fuoco a bere un goccio".

"Venite dentro, è proprio come ai vecchi tempi" disse Talpone ma i topolini quasi dispiaciuti gli dissero che non avevano nulla da offrire ma poi si ricordarono che i negozi erano ancora aperti e un paio di loro corsero a fare la spesa.

Intanto i topolini seduti davanti al camino sorseggiavano un po' di vino ma ben presto arrivarono gli altri con un cesto pieno di provviste.

Cenarono tutti contenti mentre si raccontavano le storie e intonavano qualche canzone di Natale.

Si fece tardi i topolini salutarono e se ne sono andati; il topo Ratto e Talpone andarono a letto stanchi mentre il topo si addormentò subito Talpone ripensava alla sua casa, era proprio contento di essere tornato lì e anche lui chiuse gli occhi per dormire.

Racconto originario recitato in italiano