Ol pèstaröl d'òor

di Vittorio Crapella 07-12-2021


Ol pèstaröl d'òor

´N meśerù den paesàa e la sùa fiṍla, ntààat ca'i laorava 'ndèl càap, ià truàat 'n pèstaröl d' òor.

Ol pà 'l völeva portàl al padrù dol càap, ma la sùa fiṍla la ghè diśeva dè mìga portàrglel, parché dòpo l'arìs ulüut 'nséma àach ol pèsta sàal; ma ol pà là pórtàat ol pèstaröl al padrù ca l'era ol rè.

'L rè 'l ghà domandàat sǜbet àa ol pèsta sàal.

"La mia fiṍla la gheva pròpi rèśù", 'l ghè scapàat fò dala lèngua al meśerù.

Ol rè là sentüut chìli paròli e là ulüut ca'l ghé spiegàs tüt; 'l meśerù,  poorèt  al ghà cǜntàat tǜt par fìl e par ségn.

Ol rè a sentìi stà stòria la ghé ca piasüda tàat:  "Cóma la pö pratènt la tua fiṍla dè savìi chèl ca arìsi pensàat mi?  Vìst ca l'è taat bràva, pòrtech stò màz dè lìi, e dìch ca öli ca la me faghes sü taati pèzi da quatà-gió 'l mè reàm.

Ol meśerù, 'n póo a fadìga, 'l pòrta a cà ol màz de lìi e al riferìs li paròli dol rè; lée la céta e la ghè respónt: "Penséch ca pǜ, pà, pensa a stàa alégro".

La se mèsa a pestàa ol lìi dol rè e là mès 'nséma tǜc' i filaròc' ca i'era saltàtfó e pò là ghà dìc' al sò pà: "Ciàpa sü stì filaròc' e portèghei al nòś padrù e racomandèch ca'l faghi sü taac' talèer sà 'l völ ca mi col sò lìi faghi taac' pàgn da quatagió 'l sò reàm".

Ol meśerù la ciapàat sü e lè 'ndàc' dal rè ca stà òlta lè rèstàat pǜsé sorprées ca 'nsospetìit.

"Adès dìch a la tua fiṍla dè vignìi da mì gné bióta gné vistìda, gné a pè gné a cavàl, gné da l'ǜs gné dala  pòrta".

Ol pà, poorèt, ca'l capìva ca pǜ negót, 'l ghà cüntàat sü tüt quàat àla fiṍla, ma lée, cóma sà niént al födès, là sè fàcia coràgio e pò là pensàat a cóma la dóeva fàa.

La sè sbiótada e la sè fasada sǜ 'na réet 'ntóren, la sè mès a cavàl dè 'n bósc e pò lè ndàac' ditè 'ndèl palàz dol rè atravèrs ol giardìi.

Ol rè lè rèstàat 'ncartàat a idìi tüt chèl 'ngìgn, la carèzada e là ulüut spósàla.

Da iló a quai tèep 'l se presentàat a lée 'n óm ca'l gheva èn cüra taac' bes-ciàm dol rè, par dìch ca'l sò óm, ol rè, al gheva ca pagàat dèla ròba.

Chèla bràva fèmna la ghà dàc' chèsto parer:  "Van èn rìva al màar 'nghée ca'l và dè sòlet ol rè; siguìta a trà giò sàs 'ndèl' acqua e àla domànda ca'l te farà ol rè te ghé respódet: Al rènt taat quàat a laoràa par ol rè".

Lè sücès pròpi cóma la gheva dìc' lée, 'l rè là capìit da ca pàart la vegneva chèla 'mbècada; al 'na üut iscé ràbbia ca lè 'ndàc' a cà e 'l ghà dìc' a lée: "Tö sü chèl ca te piàas pǜsé e và fó dè chiló parché te öli ca pǜ sóta ol mè téc’."

Lée prǜma dè 'ndàa là domandàat de pudìi sentàs a tàola l'ültèma òlta con lüu e iscé lè stacia.

'Ntàat ca i maiàva e i bìeva lée la ghà fàc' bìif taat vìi ca lǜü al sè 'ndórmentàat e 'ndorméet al là pórtàat a cà dèl sò pà.

Quànca ol rè al sè desedàat, sübèt la domandàat èn che manéra 'l fös capitàat èn chèl pòst, e lée la ghà respundǜut: "Quànca tì te me mandat ià te mée dàc' ol permès dè tö sü chèl ca'l me'era pǜsé càar, ma al ghè ca negót ca'l me sìès pǜsé càar de tì  e par pudìi vìch tóo 'nciocàat.

A sentìi chèsto ol rè ala baśada e töcia réet dapè andàa 'ndèl sò palàz 'nghée ca ià fàc' 'na gran  marènda e 'na püscéna e a mì, ca óo scriüut la storia, i ma ca ufrit  gnàach 'n bucù.

'l ghè nè amò

Il pestello d'oro

Un  contadino e la sua figliola, lavorando un campo, trovarono un pestello d'oro.  
Il padre voleva portarlo al padrone del campo, ma sua figlia gli diceva di non portarglielo, perché, dopo il pestello avrebbe voluto assieme il mortaio; ma il padre portò il pestello al padrone, che era il re.

Il re gli chiese subito anche il mortaio.

"La mia figliola aveva proprio ragione"; scappò detto al contadino.

Il re sentì quelle parole e volle che gliele spiegasse tutto; il povero contandino gli raccontò tutto per filo e per segno.
Il re, sentendo questa storia, si indispettì: "Come può pretendere la tua figliola di sapere quel che avrei pensato io? Visto che è tanto brava, portale questo fastello di lino, e dille che voglio che mi faccia tante pezze da coprire il mio reame".

Il contadino, un po' a fatica, porta a casa il mazzo di lino e riferisce le parole del re; lei accetta e gli risponde: "Non pensarci più, babbo, pensate a stare allegro".
Si mise a pestare il lino del re e mise insieme tutte le lische che erano saltate fuori e poi disse a suo padre: "Prendi queste lische e portali al nostro padrone e raccomandagli che faccia tanti telai, se vuole che io col suo lino faccia tanti panni da coprire il suo reame".

Il contadino le prende il lino sfilacciato e va dal re, che questa volta rimase più sorpreso che indispettito.
"Ora dirai a tua figlia di venire da me né nuda né vestita, né a piedi né a cavallo, né dall'uscio né dalla porta".

Il povero padre, che non ci capiva più nulla, riferì quanto aveva detto alla figlia, ma lei, come se niente fosse, si fece coraggio e poi pensò a come doveva fare.

Si spogliò dei suoi panni e si avvolse in una rete, si mise a cavallo di una caprone e poi entrò nel palazzo del re attraverso il giardino.

Il re rimase incantato a vedere tanta acutezza d'ingegno, la carezzata e la volle sposare.
Da lì a qualche tempo si presentò un uomo che  aveva in custodia tanto bestiame del re,  per dirgli che suo marito, il re, non gli aveva ancora pagato la merce. 

Quella brava donna gli diede questo consiglio: "Va'  in riva al mare dove va di solito il re; continua a buttare sassi nell'acqua e alla domanda che ti farà il re gli rispondi: Si guadagna tanto quanto a lavorare per il re".

Successe proprio come aveva detto lei, il re capì da che parte veniva quella risposta, e ne ebbe una  tale rabbia che andò a casa e le disse: "Prenditi quel che ti piace di più e va via di qua, perché non ti voglio più sotto il mio tetto".

Lei, prima di andare, gli chiese la grazia di potersi sedere a tavola un'ultima volta con lui e così è stato.

Mentre mangiavano e bevevano lei gli diede tanto vino da bere che lui si addormentò, e addormentato lo portò a casa di suo padre.

Quando il re si svegliò, chiese subito in che modo fosse capitato in quel posto, e lei gli rispose: "Quando tu mi hai cacciato mi hai dato il permesso di prendere quel che mi era più caro, ma non c'è nulla che mi sia più caro di te, e per poterti avere ti ho ubriacato.

Sentendo questo il re la baciò e la riportò nel suo palazzo, dove fecero un pranzo e un cenone e a me, ch eho scritto la storia, non mi offrirono nemmeno un boccone.