Trìi pàss e ‘na ...


Trìi pass e ‘na curüda, te sée bèl è ruàat 

tre passi ed una corsa e sei subito arrivato