Grin grin

di Vittorio C. 01-08-2022


Adés "green" de chi e "green" de là ma de vért ghè pooch, i prac' forse iè restàac'.

Regordéf ca 'na vàca la rèsta sempri 'na vàca.

La maià-scià l'èrba par fàa làc’ e pó la cagàa cóma Dìo 'l comanda iscé da pudìi 'ngrasàa la tèera; ala pégio sé farà ité bistéchi.

Sa de piantàa iló dè crét ca se pö cuntinuàa noma a fàa sü machèni e tütc' a laoràa denàaz a chìi spéc' 'ndua se sgnica dapertüt par 'ndà inaz.

Ghè öl de fàa quai pàs 'nrèet, beśògna tornàa àla vàca par mandàa avanti la baràca.

Adesso Green di qua e Green di là ma di verde è rimasto poco, forse i prati.

Ricordatevi che una mucca rimane sempre una mucca.

Bruca l'erba per produrre latte e poi defeca come Dico comanda, così si può concimare la terra, alla peggio si macella per fare bisteche.

Si deve smettere di credere che si può continuare solo a costruire macchine e tutti a lavorare davanti ai monitor a schiacciare bottoni per progredire.

Bisogna fare qualche passo indietro, bisogna tornare alla mucca per mandare avanti la baracca.