Natáal 2021


Li regòli dei nòs parlamentáar

Sà l'è còlt te dè mètet 'l paltò però prǜma te dè laváa li máa e sé sǜ-'ndèl almanàch la scriǜda l'è rósa ilùra sà i nòni ai ghà püsé de 65 àgn e i ghà prónt i regaìi par Natáal, dòpo ´l 6, sà la befana la ca portàat carbù, tè pödet speciáa 'n dì dè sùul par 'ndáa a pè a truáa prǜma l'àva e pò sa te cerchèt, da quai páart, te truéet áa ol nòno.

Sà ´nvéci sǜ-'ndèl almanàch 'ncöö l'è 'n dì nìgro ma par ti l'è ´'n dì sé, ilùra ´n sè èn aranciù e tè pödet portáa 'l cáa a fàla e niént òtro; però magàri al rua 'n emendament, ´n ghà dàc' l'incarich a la befana, ca l'è stàcia mèsa 'ndèla calz-force, dè dàfó a chìi ca i ghà l' ISEE fìna a 20000 euri, 'n cèlular col' app MI; par ´l momènt te dè contentàs, pò l'è pusibél ca pǜsé inàaz an fà ach MI e TI iscé sìi èn dùu e pudìi portáa áa i rèdès fìna a 14 àgn cóma congiünt par stáa coi cunvivenc' sèmpri chè ´l tàol al sìès piscì par 6 con dódes scàgni iscè se pö mantignìi la distansa cola maschìrina e li forchéti e córtei d'argènt.