'Ndáa par ol cimiteri

di Vittorio Crapella - 10-01-2020


Quanca te 'ndée al cimiteri, te girèt, te leigèt i nom e tè 'nconosèt püsé de chi ca te 'ncuntrèt a giráa par ol paes al völ dìi ca te ghée quai agn e quai mées..

Quando vai cimitero, giri, leggi i nomi, e ne conosci di più di quelli che incontri a girare per il paese vuol dire che hai qualche anno e qualche mese