Otro che somnàa

di Vittorio Crapella 16-09-2022


Otro che somnàa tartifoi, ravi rósi o mètgió tṍrch, adès la sòmeza giüsta lè chèla di panéi solàar...

Am vée fò dala padèla dè Putin e 'nfinìs itè 'ndèl brasèer dei cinées

Chèl cal cünta lè de pudìi vìch püsé corènt par fàsü angherìi da fàch crumpàa ala gèet che 'ntàat la laorarà sempre pü dè corsa par ciapàa quatro franch da ruach a sbarcàa ol lünari..

Lè miga ca 'n sè réet a sbagliàa sentéer?, nùu 'n völeva 'ndàa ala scima ma, chèsto 'l mè par cal và 'n gió, gió par i brìch.