Tàs e tàsi


Discors tra dù tas :

ti te li pàghet li tasi?

no li vée ‘n sema mi par amóor

Discorsi tra due tassi:

Tu le paghi le tasse ?

No ! vengono con me solo per amore.