Tàs e tàśi


Discors tra dù tàs :

ti te li pàghet li tàśi?

no li vée ‘n sema mi par amóor

Discorsi tra due tassi:

Tu le paghi le tasse ?

No ! vengono con me solo per amore.