Brüsegù


ià ‘n dè nùu, da la Moia al Tursciù, tetafò e brüsegù.

Tetafò = castegni lèsi

Brüsegù = braschèer brüsegac’ de fò e crüuf ditè

La da noi, dalla Moia al Torchione, castagne lesse e caldarroste