Fórmentù
Grano saraceno

vegetai

Chèst l'è 'n càap de fórmentù, en Albósàgia, da 'ndùa 'l vée fò la farìna nìgra par fàa i pizòcher = Questo è un campo di grano saraceno, in Albosaggia, da cui deriva la farina nera per fare i "pizzoccheri"

Mulino con macina a pietra - Val di Frèer