Làach
Lago

vegetai

làac deli Zóchi

 

làach dela Casera

Òl Làach de li Zóchi, gelàat

dal róss di làres risaltàat,

còn de frónt ol Badil strafotènt,

l’è ‘n spetacól ca ‘l fa l’óc’ lusènt!