Polèch
Cardine

òtri

polèch = cardine di una porta (ganghero)