Vocaboli con doppio significato


Ci sono anche quelli enigmistici

 1. abito = (stóo,vistìit) --> stóo a Caiöl = abito a Caiolo , te ghée adòs 'n bèl vistìit = indossi un bel abito
 2. abuso = (abüsi,abüus) --> abüsi dól tò bùn cṍr = abuso del tuo buon cuore , chèl chè te sée réet a fàa l'è ´n abüus = quello che stai facendo è un abuso
 3. abbonati = abünet,abünàac' --> abünet a chèl giórnàl = abbònati a quel giornale , 'n sè abünàac' a 'n giórnàl = siamo abbonàti a un giornale
 4. allacciati = (butunèet,butunáac') --> butunèet la camìśa = allacciati la camicia , i pulsìi dela camìśa iè butunáac'= i polsini della camicia sono allacciati
 5. allontanati = (slontanáac'/slontanèt) --> iè stàac' slontanáac' da cà = sono stati allontanati da casa / slontanèt 'n póo da chiló chè l'è perìcólóos = allontanati un po' da qui che è pericoloso
 6. alzate = (òlsìi,levàdi) --> òlsìi i ṍc’ al cél e vardìi la lǜna = alzate gli occhi al cielo a guardate la luna , li ridiśìni iè pèna levàdi = le bambine si sono appena alzate
 7. alzati = (leva-sü,leváac') --> leva-sü dal otomàna = alzati dal divano , iè pèna leváac' dal léc’ = si sono appena alzati dal letto
 8. amare = (vulìi-bée,amàri) --> vulìi-bée a vargüu l'è 'na bùna ròba = amare qualcuno è una buona cosa , chìli brǜgni iè amàri= quelle prugne sono amare
 9. amo = (àmi,am) --> àmi ´ndàa a spàs = amo andare a spasso , par pescàa üsi ´n am nṍf = per pescare uso un amo nuovo
 10. andate = ('ndáci/'ndìi) --> iè 'ndàci a màal = sono andate a male / vǜ 'ndìi 'ndel práat = voi andate nel prato
 11. aspetto = (spéci,aspèt) --> spéci chè 'l finisés = aspetto che finisca , la ghà 'n aspèt chè 'l me pias ca = ha un aspetto che non mi piace
 12. bacino = (baśìi-piscen,vascù) --> ´l baśìi-piscen dela bùna nòc’ = il bacino della buona notte , ià ´mpinìit ´l vascù de acqua = hanno riempito il bacino di acqua
 13. balli = (te bàlet,bài) --> te bàlet belebée bée = balli molto bene , iè tǜc’ béi bài = sono tutti bei balli
 14. ballo = (bàali,bàl) --> mi bàali = io ballo , 'l tango lè 'n bèl bàl = il tango è un bel ballo
 15. balzo = (źómp,źómpi) --> ò fàc 'n źómp = ho fatto un balzo /źómpi sü 'n del càr = balzo sul carro
 16. belato = (bèśol , bèśoláat) --> sènt 'l bèsol = senti il belato , la caóra là bèsolàat = la capra ha belato
 17. bruciate = (brǜśìi,brǜśàdi) --> brǜśìi la légna = bruciate la legna , chèli cà l'è brǜśàdi = quelle case sono bruciate
 18. calati = (caláac' / caléet) --> calàac' de prézi = sono calati di prezzo / caléet gió i bràghi = calati i pantaloni
 19. calcolo = (càlcoli,càlcol --> càlcoli quáat ghò spèndüt = calcolo quanto ho speso , ghò 'n càlcol a 'n rugnù= ho un calcolo a a un rene
 20. calo = (càl / cali) --> la lǜna l'è en càl = la luna è in calo / cali i bràghi = calo i pantaloni
 21. campo = (campi,càap) --> campi ala giórnàda = campo alla giornata , 'l ghà 'n càap de tartìfoi = ha un campo di patate
 22. cantate = (cantàdi / cantìi) --> li cantàdi de 'n bòt = le cantate di una volta / cantìi 'na bèla cansù = cantate una bella canzone
 23. canti = te cantet, canc' --> te cantet pópi bée = canti proprio bene / iè bée canc' = sono bei canti
 24. canto = (cant/canti) --> lè 'n bél cant = è un bel canto / canti ca tàat bée = non canto tanto bene
 25. capita = ('l-la sücét,capida) --> 'l sücét spès = capita spesso , l'ò capida a mei spéśi = l'ho capita a mie spese
 26. carico = (carghi,càrech,cargáat) --> carghi 'l càr = carico il carro , te fàc' 'n cafè belebée càrech = hai fatto un caffè molto carico , l'è cargáat cóma àśen = è carico come un asino
 27. certi = (sücǜr / vargüu) --> l'era sücür de fàghela = era sicuro di riuscirci / vargüu i cantàva = certi cantavano
 28. cesso = (cès / cési) --> 'ndùa 'l se trua ol cès = dove si trova il cesso / cési i mée laóor = cesso le mie attività
 29. chiese = (la domandàat,géśi) --> la domandàat scǜsa a tǜc’ = ha domandato scua a tutti , al Bośàgia ghe táati géśi = in Albosaggia ci sono molte chiese
 30. conta = ('l-la) cǜnta,cǜnta --> lǜü 'l cǜnta fìna a vinti = lui conta fino a venti , cǜnta fìna a dés = conta fino a dieci
 31. continuo = (cuntinùf,cuntinui) -- > lè scià de cuntinùf = arriva di continuo / cuntinui a fàa'l mè mestéer = continuo a fare il mio lavoro
 32. controllate = (controlìi,controladi) --> controlìi se la spìna la góta = controllate se la spina gocciola , li póm iè stàci controladi e táac' i'era màrcs
 33. conto = cǜnti,cǜnt --> mi cǜnti pòoch ma cǜnti i pàser sül scialésc , fa gió ol cǜnt = fare il conto
 34. coperta = (cuèrta,cuerciáda) --> chè bèla cuèrta = che bella coperta , la stràda l'è cuerciáda de fói = la strada e coperta di foglie
 35. corse = (la curüut,córsi) --> la curüut par tǜt ´l tèep = ha corso per tutto il tempo , ià fàc' táati córsi = hanno fatto tante corse
 36. cosa = (ròba,chée) --> salvàs l'è la prǜma ròba = salvartsi è la prima cosa / chée te ghée da dìi amò = che hai ancora da dire ?
 37. costa = ('l-la) cósta,còsta --> 'l cósta táat ma l'è bèl = costa tanto me è bello , sü la còsta se vìt ol máar = sulla costa si vede il mari
 38. critica = (critéga,cùcola) --> l'è 'na situaziù critéga = è una situazione critica , 'l ghè fà la cùcola a tǜc’ = critica tutti
 39. danno = (i-li) dà,dagn --> lór i dà sòldi a tǜc’= loro danno soldi a tutti , ghò aüut ´n gròś dagn = ho avuto un grosso danno
 40. danza = ('l-la) bàala,bàl --> 'l / la bàala = lui / lei balla , bàl = danza o ballo
 41. deciso = (decìis / decìdüt) --> lè ùu decìis = è uno deciso / ià decìdüt = hanno deciso
 42. distesa = (estensiù,stèndüda) --> 'na estensiù de vìgni e càap = una distesa di vigne e campi , l'è iló bèla stèndüda sü 'nde l' èrba = è lì bella distesa sull'erba
 43. divertiti = (divertìc'/divertìset) --> i sè divertìc' cóma màc' = si sono divertiti come matti , divertìset ´n póo àa ti = divertiti un po anche te
 44. dovere = (dóvér, duìi) --> 'ndàa a scṍla l'è 'n dóvér = andare a scuola è un dovere / duìi vangàa l'è fadigós = dover vangare è faticoso
 45. duro = (dǜri,dǜr) --> mi dǜri belebée = io duro molto , l'è dǜr cóma 'n sàs = è duro come un sasso
 46. disegno = diśègni,diśègn -->mi diśègni = io disegno , l'è pròpi 'n bèl diśègn = è proprio un bel disegno
 47. entra = ('l-la) và itè / vegn d'itè --> lée la và itè = lei va dentro / vegn d'itè 'n cà = vieni dentro in casa
 48. fabbricati = (fàc'-sù,caśamènc') --> la fàc'-sù di gerli = ha fabbricato delle gerla , iè di grànc' caśamèec' = sono dei grandi fabbricatoi
 49. fabbricato = (fàc'-sù,caśamènt) --> la fàc'-sù ´n càr = ha fabbricato un carro , l'è ´n grànt caśamènt = è un grande fabbricato
 50. faccia = ('l-la) faghi,fàcia --> chè 'l ghe faghi savìi vargót = che ci faccia sapere qualcosa , 'l ghà la fàcia tǜta rósa = ha la faccia tutta rossa
 51. fisso = fìsi,fìs -->´l quàdro ´l fìsi al mǜr = il quadro lo fisso al muro , l'è ilò fìs ´mpaláat = è lì fisso impalato
 52. fumo = (fǜm,fümi) --> 'l vée fó fǜm dal camì = esce fumo dal camino / fümi 'na zigherèta = fumo una sigaretta
 53. finisci = te (finisèt,finìs ) --> te finisèt de cǜntàa sǜ bàli? = finisci di raccontare balle? , finìs 'l descórs = finisci il discorso
 54. fosse = ('l-la) fós,fósi --> sé la fós stàcia lée ..... = se fosse stata lei.... , ià fàc' sù li fósi = hanno scavato le fosse
 55. fossi = (fódesi,fòs) --> fódesi mi al tò pòst ... = se fossi io al tuo posto.. , li ràni li salta ´ndi fòs = le rane saltano nei fossi
 56. gelate = (gélti,gelàdi/gelìi) --> ghò li màa gélti = ho le mani gelate - regòrd ca de gelàdi còma chìsti = non ricordo di gelate come queste / vǜ gelìi dal fréc’
 57. gelato = (gelàto ,gèlat) --> maìi 'n gelàto = amgio un gelato /'l práat l'è gèlat = il prato è gelato
 58. gelo = (gèlt,geli) --> 'l siguita ol gèlt = continua il gelo / geli dal fréc’ = gelo dal freeddo
 59. gioco = (giüghi,giṍch) --> giüghi ali cìchi col'l mè amìis = gioco alle biglie con il mio amico , chèsto lè 'n giṍch 'mbèlpóo-bèl = questo è un gioco molto bello
 60. giro = (gìri,gìr) --> mi gìri = io giro , 'n gìr de fìl = un giro di filo
 61. grido = óośi,óśada --> mi óośi = io grido , là fàc' ´na óśada = ha emesso un grido
 62. guadagno = guadaàgni,guadàgn --> col mè laóor guadaàgni belebée= con il mio lavoro guadagno molto , chèst'àn ´l guadàgn l'è pòoch = quest'anno il guadagno è poco
 63. mposte = (ànti,tàsi) --> sèra li ànti dela fanèstra = chiudi le imposte della finestra , ghóo de pagàa li tàsi = devo pagare le imposte (tasse)
 64. infilzate = ('nfilsée,'nfilsádi) --> 'nfilsée con 'n fìl li finti perli = infilzate con un filo le finte perle , a dà gió li s'è 'nfilsádi 'nden furù = cadendo si sono infilzate in spuntone
 65. lamento = (lamèet,laméeti) --> l'è 'n lamèet cuntinùf = è un lamento continuo / me laméeti dal màal = mi lamento dal male
 66. lavate = (lavìi,lavàdi) --> lavìi i pàgn = lavate i panni , iè lavàdi bée = sono lavate bene
 67. lavori = tè laóret,laór --> ti tè laóret tròp = tu lavori troppo / laór de precisiù = sono lavori di precisone
 68. lavoro = (laóri,laóor) --> laóri belebée = lavoro moltissimo , 'l trua ca laóor = non trova lavoro
 69. leccate = (lechìi,lecàdi) --> lechìi ´l gelàto ? = leccate il gelato ? , la vàca la ghà dàc' deli lecàdi al vedèl = la mucca gli ha dato delle leccate al vitello
 70. legati = (lighet,ligáac') --> lighet scià la cintüra = allacciati la cintura , iè ligàac bée = sono legati bene
 71. legge = ('l-la léisc’,lége) --> lǜü 'l léisc’ táat = lui legge tanto , l'è 'na lége sbagliàda = è una legge sbagliata
 72. leggere = (léisc,lengéri) --> léisc 'n lìbro = leggere un libro , scàrpi lengéri = scarpe leggere
 73. leggi = (te-léiget,légi) --> te léiget táac' lìbri = leggi tanti libri , iè légi sbagliàdi = sono leggi sbagliate
 74. marce = (màrsci,màrci) --> chìli sciaréśi iè tüti màrsci = quelle ciliege sono tutte marce , la mia màchena la ghà nóma 4 màrci = la mia macchina ha solo 4 marce
 75. mancate = (manchìi,mancàdi) --> manchìi de cà da tàat , iè mancàdi par táac' dì = sono mancate per tanti giorni
 76. mangiate = (maiàdi,maiée) --> maiàdi dai ràc' = sono mangiate dai topi / òtri maiée = voi altri mangiate
 77. martello = (martèl,martèli) --> l'è 'n martèl gròś = è un martello grosso / mi martèli la fòlsc’ = io martello la falce
 78. misura = ('l-la) musüra,musüra --> 'l musüra dùu metri = misura due metri , lée la musüra 'l pedàgn = lei misura la gonna
 79. nocciolo = (colèr-nisciolèr,gianda) --> chèla l'è 'na piànta de colèr - nisciolèr = quella è una pianta di nocciolo , rómp ca la giànda coi déec’= non roimpere il nocciolo con i denti
 80. obbligo = (òblighìi,òblig) --> òblighìi 'l mè fiṍl a fàa i compèec' = obligo mio figlio a fare i compiti , ndàa a scṍla l'è 'n òblig = andare a scuola è un obligo
 81. occupate = (òcupìi,ocupàdi)--> òcupìi püur chi pòsc’= occupate pure qui posti , chìli sicóri iè ocupàdi a lavàa = quelle signore sono occupate a lavare
 82. occupati = (òcupèt,ocupàac') --> òcupèt di afàri tö = òccupati degli affari tuoi , chìi pòsc’ iè ocupàac'= quei posti sono occupati
 83. ometti = (ómèti,ómèc’) --> ómèti de cǜntàa-sǜ ol giùst = ometto di raccontare la verità , puritìì , iè ómèc’ bàs de statǜra = poverini, sono ometti bassi di statura
 84. parte = ('l-la) partìs,pàart --> 'l me amìis 'l partìs = il mio amico parte , ò pers pàart del discórs = ho perso parte del discorso
 85. parti = (pàart/partìs) --> li pàart dól tàol = le parti del tavolo , 'l partìs par ´n viàc’= parte per un viaggio
 86. passo = (pàs,pasi) --> te ghée en bèl pàs = hai un bel passo / mi pasi = io passo
 87. perdono = (pèrduni , li-pèrt) --> ve pèrduni ca = non vi perdono , a la bòcia ì pèrt sèmpri= al pallone pèrdono sempre
 88. perse = (pèrsi,la pèers) --> iè pèrsi = sono perse / la pèers la partida = ha perso la partita
 89. personale =nòma-mè,ğéet --> chèsto l'è mè nòma-mè = questo è mio personale , la ğéet dól cümü = il personale del comune
 90. pesate = (peśìi,peśàdi)--> peśìi chèl vedèl = pesate quel vitello , li sciaréśi iè già peśàdi = le ciliege sono già pesate
 91. pesa = (peśa / ('l-la) peśa) --> stò źàino peśa 'mbèlpóo = questo zaino pera parecchio / lǜü 'l peśa 'n pómàtes belebée gròś = lui pesa un pomodoro molto grosso
 92. peso = (pesi,pées) --> pesi ´l làc’ pèna mùigiüt = peso il latte appena munto , 'l ghà ´n grànt pées sü li spàli = ha un gran peso sulle spalle
 93. piacere = (piasé,piaśìi) --> te dè fàm ´n piasé = mi devi fare un piacere , iè béi e bràvi e se fà piaśìi= sono belli e bravi e si fanno piacere
 94. porta = (pòrta/(l-la)pòrta) --> la porta de cà = la porta di casa , lée la porta ´l gèrlo = lei porta la gerla
 95. porti = te pòrtet,pórc' --> te pòrtet 'l gelo= tu porti la gerla , i pórc' iè seràac'= i porti sono chiusi
 96. porto = (pòrt / pórti) --> la nàf al pòrt = la nave al porto / mi pòrti 'l gèrlo = io porto la gerla
 97. presa = (préśa,tócia) --> na préśa de corènt = una presa di corrente , l'ò tócia al mercáat= lo presa al mercato
 98. prese = ('l-la ciapáat,préśi) --> la ciapáat gió la pìnola par la pressiù = prese la pastiglia per la pressione , là mès li préśi de corènt en cà = ha messo le prese di corrente in casa
 99. pretese = (la pratendüut,pratéśi) --> la pratendüut li scǜsi = pretese le scuse , l'è ǜü piée de pratéśi = è uno pieno di pretese
 100. presto = (presti,debòt) te presti la mia giàca , fà debòt chè l'è tardi
 101. pennelli = te penèlèt,penèi --> cóma te penèlèt bée ! = come pennelli bene ! , par pütüràa bée ghe öl penèi adàc' = per pitturare bene ci vogliono penelli adatti
 102. punti = (pùnc’,pùngiüut) --> me i'à mès dùu pùnc’ = mi hanno messo due punti / iè stac' pùngiüut dali véspi = sono stati punti dalle vespe
 103. punto = (pùnt / pùngiüut) --> a chèl pùnt = a quel punto / la ma pùngiüut = mi ha puntosono = (iè,sóo) --> iè ruáac' en táac' = sono arrivati in tanti / sóo contèet = sono contento /ghè piànti òllti = ci sono piante alte
 104. pure = (àach/püur,püri) --> ciapìi püur chìi bumbù = prendete pure quelle caramelle , iè püri cóma pèna nàsüuc'= sono pure come appena nate
 105. purga = (pürga / ('l-la) pürga) --> tó gió la pürga = prendi la purga / pürga i sṍ pecàc’ = purga i suoi peccati
 106. reclamo = (rèclam / rèclami) --> la fàc' 'n rèclam = ha presentato un reclamo / mi rèclami = io mreclamo
 107. regalo = (regàl,regàli) --> l'è pròpi 'n bèl regàl = è proprio un bel regalo /ghè regàli 'n óróloc’ = gli regalo un orologio
 108. respiro = (fiàdi,fiáat) --> fiàdi a fadìga = respiro a fatica , la fàc' 'na curüda e adès 'l ghè manca ´l fiáat = ha fatto una corsa e adesso gli manca il fiato
 109. ricordo = (regòrdi,regòrd) --> me regòrdi quànca ´n cantàva = mi ricordo quando cantavamo , ghò 'n' regòrd bél = ho un ricordo bello
 110. ricordi = (regòrdet,regòrc') --> te se regòrdet quànca ´n cantàva ? = ti ricordi quando cantavamo ? , ghò táac' regòrc' béi de chìi momènc = ho tanti ricordi belli di quei momenti
 111. riempite = ('mpinìi, 'mpinìdi) --> 'mpinìi chìi bṍc’ de téra = riempite quei buchi di terra , li bót iè 'mpinìdi de vìi = le botti sono riempite di vino
 112. rinnovate = (rinoìi,rinoàdi) --> rinoìi ´l vestè = rinnovate il guardaroba , chìli cà iè pèna stàci rinoàdi = quelle case sono appena state rinnovate
 113. riposati = (trìga / poosa) --> trìga 'n àtem = fermati un momento / poosa = riposati
 114. riposo = (pósi,pósada) --> mi pósi ´ndel léc’ , bùna pósada par tǜta la nòc’
 115. rischio = (rìs-cio, rìs-ci) --> l'è 'n rìs-cio = e un rischio / rìs-ci tǜt = rischio tutto
 116. rosa = (rṍśa/ròośa) --> rösa = fiore / ròośa = colore
 117. rotolo = (borèla / rótoli) --> là fàc' 'na bórela = ha fatto un rotolo / rótoli gió bàs = mi rotolo per terra
 118. rovina = ('l-la) rivina,malùra --> con chèl laóor 'l rivina tǜt= con quel lavoro rovina tutto , chèl pòst l'è ´ndàc' en malùra = quel posto è andato in rovina
 119. sale = ('l-la va-sü,sal) --> lée la va sü par li scàli = lei sale le scale , ghò dàc' la sal ali vàchi = ho dato il sale alle mucche
 120. salti = (salc' / tè saltèt) --> salc' 'n bèl póo òlc' = salti molto alti / tè saltèt dal contèet = salti dalla contentezza
 121. salto = (sàlt,sàlti) --> l'acqua iló la fà 'n sàlt = l'acqua lì fa un salto , mi sàlti 'l fòs = io salto il fosso
 122. salutate = salüdìi,salüdàdi --> salüdìi = voi salutate , lór iè stàci salüdàdi
 123. saluto = (salüdi,salüt) --> salüdi ´l mè amìis = salito il mio amico , ´n salüt sel nega ca a negǜu = un saluto non si nega a nessuno
 124. saluti = te salüdèt,salǜc --> tè'l salüdèt = lo saluti , pòrtch i mée salǜc = portagli i miei saluti
 125. salvo = (sàlf, sàlvi) --> sàlf 'mprevisc' = salvo imprevisti / mi sàlvi l'üsilìi = io salvo l'uccellino
 126. sbadiglio = (sbadag,sbadagi) 'l sbadag = lo sbadiglio , mi sbadagi = io sbadiglio
 127. sbaglio = (sbàglio / sbagli) --> lè 'n sbaglio = e uno sbaglio / mi sbagli = io sbaglio
 128. scivolo = (scióoli,sciól) --> scióoli sü la nìif col slitìi = scivolo sulla neve con lo slittino , ´l sciól dól garàag l'è ´npée = lo scivolo del garage è ripido
 129. sedere = (sentàs,tafanàri) --> lǜü 'l völ sentàs = lui vuole sedersi , te ghée ´n tafanàri belebée grànt = hai un sedere enorme
 130. semplice = (fàcel,ala-màa) --> l'è 'n ğéet ala-màa = è una persona semplice , ´l compèet l'era fàcel = ilk compito era faciel
 131. serve = ('l-la sirvìs,sérvi) --> 'l sirvis ca pù = non serve più , li fà li sérvi = fanno le serve
 132. servo = (famèi / servìsi) --> l'è ol sò famèi = è il suo servo / mi servìsi sèmpre da bìif = io servo sempre da bere
 133. signore =(Signór/scióri) --> Signór = Signore, Padreterno / li fa li scióri = sono donne che fanno le signore
 134. soffiate = (bufée,bufàdi) --> bufée 'n dela bràśa = soffiate nella brace , li fói iè bufàdi dal vèet = le fioglie sono soffiate dal vento
 135. soffiati = (sufièt,bufáac') --> sufièt gió chèl nàas = soffiati quel naso , iè niulù bufáac' dal vèet = sono nuvoloni soffiati dal vento
 136. soffio = (bufi,bùf) --> bufi cóma ´n màntes = soffio come un mantice , ´n d'en bùf là finìit tǜt = in un soffio ha finito tutto
 137. sogni = (sógn / tè sógnet) --> brüc' sógn = brutti sogni / tè sógnet = tu sogni
 138. sopportate = (soportàdi / soportìi) --> soportàdi da tǜc’ par compasiù = sono sopportate da tutti per compatimento / soportìi àach se lè fadìga = sopportate anche se è fatica
 139. sparati = (spàret / sparàac') --> spàret 'n cólp = sparati un colpo - ià spaàac' dùu cólp = hanno sparato due colpi
 140. sparo = (spàar / spari) --> ò sentüut 'n spàar = ho sentito uno sparo / spari par aria = sparo per aria
 141. spaventi = tè strimìset,strimìzi --> iscé tè strimìset ´l gàt = così spaventi il gatto , ià ciapáat di béi strimìzi = hanno preso dei bei spaventi
 142. spostati = (spostèt,spostáac') --> spostèt 'n pitìi = spostati un pochino , chìi sàs iè stàac' spostáac' = quei sassi sono stati spostati
 143. spruzzo = (sbrofi,sbròf) --> sbrofi l'acqua sù 'ndi vétdi dela màchena = spruzzo l'acqua sui vetri della macchina , 'l mè ruáat 'n sbròf de acqua = mi è arrivato uno spruzzo d'acqua
 144. starnuto = (starnǜt - starnüdi) --> 'n starnǜt = uno starnutoi / mi starnüdi = io starnuto
 145. state= (stìi,stàci) --> stìi atènc' 'ndùa metìi i pée = state attente a dove mettete i piedi , li vàchi iè stàci tǜti mùigiüdi = le mucche sono state tutte munte
 146. stato = (stàat / stàc') --> l'Italia lè 'n póor stàat = l'Italia è un povero stato / sò stàc' a Sondri = sono stato a Sondrio
 147. sterzo = (stèrsi,stèrs) --> stèrsi ´l vulànt con 'na màa sùla = sterzo il volante con una mano sola , ´l stèrs de chèsta màchena l'è dǜr = lo sterzo di questa macchina è duro
 148. stimo = (sbòt / stìmi) --> lùu 'l stimi = lui lo ammiro (stimo) / ´l crumpri a sbòt = lo compero a stimo
 149. subito = (sǜbet,sübìit) --> sǜbet = sùbito, adesso , lǜu là sϋbìit = luii ha subito / dìm sǜbet chée ca te ghée sübìit = dimmi sùbito cosa hai subito
 150. suonate = (sunìi,sunàdi) --> sunìi pròpi bée = suonate proprio bene , li campàni iè sunàdi da pòoch = le campane sono suonate da poco
 151. suoni = (sùu , te sùnet)--> sént che sùu fórt = senti che suono forte / ti tè sùnet 'l mantisìi = tu suoni l'armonica a bocca
 152. suono = (sùu,sùni) --> sént che sùu fórt = senti che suono forte / mi sùni 'l mantisìi = io suono l'armonica a bocca
 153. sei = te sée,sés --> sés = 6 - te sée braó = sei bravo
 154. tagliate = (taiée,taiàdi) --> vǜ taiée l' èrba = voi tagliate l'erba , i è piànti pèna taiàdi = sono piante appena tagliate
 155. tasto = (tasti,tast) --> tasti la manestra = assaggio la minestra , tucàa ca chèl tast ca 'l dól = non toccare quel tasto dolente
 156. tenere = (tèndri / tignìi) la càora la maia li fói tèndri = la capra mangia le foglie tenere / beśògna tignìi dǜr = bisogna tenere duro
 157. tiro = (tìir,tiri) --> l’è ‘n cavàl da tìir = è un cavallo da tiro / mi tiri la slita = io tiro la slitta
 158. trascurate = (trascurìi,traśandàdi) --> trascurìi tròp 'l vignöl = trascurate troppo la vigna , iè belebée traśandàdi e malandàci = sono tanto trascurate e malandate
 159. trovate = (truàdi,truée) --> truàdi gió bàs =le ha trovate per terra / tuée 'na suluziù = trovate una soluzione
 160. udite = sintìi,sentüdi --> sintìi chèl sùu = udite quel suono , i'era paròli sentüdi da tǜc’ = erano parole udite da tutti
 161. vano = (lócal,inütel) --> ghò tacáat-ià ´n òtro lócal = ho aggiunto un altro locale , tǜt l'è stàc' inütel = tutto è stato inutile
 162. venti = (véec' / üvinti) --> véec' fréc’ = sono venti freddi / ghò üvinti àsegn = ho venti asini
 163. vestiti = (vistìset,vistìic') --> vistìset chè 'l fà fréc’ = vestiti che fa freddo , lór i sè vistìic' de la fèsta = loro si sono vestiti a festa
 164. viaggio = (viàc’ / viàgi) --> 'n bèl viàc' = un bel viaggio / viàgi a pè = viaggio a piedi
 165. vieni = (te vegnét / ven) --> te vegnét ca 'nva a cà? = vieni che adiamo a casa? / ven che lè ùra = vieni che è ora
 166. vite = (vìit,vìti) --> mètech 'na vìit = mettigli una vite , ià fàc' vìti de fadìga = hanno fatto vite di fatica
 167. vivi = (te vìvet / vìif) --> te vivet a Caiöl = vivi a Caiolo / vìif bée = vivere bene
 168. vive = (vìvi / ('l-la) vìif) --> vivi = sono vive / la vìif sùla = vive sola
 169. voltati = (voltáac'/voltèt) --> voltàac'= sono voltati / voltèt = voltati
 170. vomito = (rècadusc’/rèchi) --> ghè ilò del rècadusc' = c'è lì del vomito / rèchi = sto vomitando