Cèrf
Cervo

Animai

 

Òl cèrf còi söi còregn béi sü ric’
al spécia la moróśa ca la rùa da Mirìc:
i ga ‘n mèet tàac’ cirvìi da fàa nàs
‘nde stò bèl pòst portai a spàs!