Cèrf
Cervo

Animai

 

Òl cèrf còi söi còregn béi sü ric’

al spécia la moróśa ca la rùa da Mirìc:

i ga ‘n mèet tàac’ cirvìi da fàa nàs

‘nde stò bèl pòst portai a spàs!

 

Leggi il cervo la lepre e l'asino