Dialèt Bośàc'

'l dialèt l'è la midiśìna
ca la fà bée par regordàs li róbi de 'n bòt

traduci

dall' Italiano al Dialetto Bośàc'


Digitare una parola o una frase da tradurre in dialetto.

Consulta la guida

Scrivi qualcosa nel precedente box, clicca su TRADUCI, qui si visualizzerà la traduzione
Racconti

Òl lüf travistit da pégora

ÒL LÜF TRAVISTIT DA PÉGORA  

'L lüf véc l'era de pèsèm umóor.

'L s'era fàc' mal a 'na žàta e l'era ilò, ca 'l se möeva ca pǜ tàat, bütat gió sǜ 'na scàgna a dóndól.

L'è da 'na sitimàna ca 'l va ca pǜ gnàa a càscia.

En cà 'l gh'era pǜ negót de maiàa e 'l so stómec 'l brontólava bélébée.

vocabolario

italiano-dialetto / dialetto-italiano (guida)


Scrivi una parola nel precedente box, clicca su CERCA, qui si visualizzerà la traduzione
Poesii

Ala lǜna

"Alla Luna" di Leopardi riadattata

 Ala lüna

O graziósa lǜna mi me regòrdi 

ca-l’àn pasáat, sùra chèsto dosèl, 

mi vegnevi piée d’angósa a vardàt, 

ti te pèndevet sǜ chèla sèlva

e àa ca dès te ghè fée lǜüs cóma ilùra.   

 

Ma cunfüsa, còma col la scighèra denàz, 

par i làgrimi 'ndi ṍc’ parché piàngevi,

vedevi la tua fàcia, s'eri ilùra cola vìta

ìnsürìda e travaiàda cóma sóo amò adès,

o mia simpàtega lǜna.

 

Epüur regordàa 'l me fà bée,

iscé cóma pensàa ai àgn pasáac' a sufrìi.

Oh cóma 'l pias quànca s'è gióegn,

ca ghè pòoch da regordàa       

e se ghà amò de 'nàaz 'na vìta da sògn.

 

Amò adès, se püur ìnsürìit, l'è abòt cala dǜri !

'l ghè nè amò

 

Vocabolo random

tìir

s.m.

tiro | l’è ‘n cavàl da tìir = è un cavallo da tiro

Favole

L'asen e 'l cuntadìi

L'asino e il contadino

l'aśen e'l cuntadìi

'N dì l' aśen dè ´n cuntadìi lè dàc' giò  èn de'n póz. 
L' animàl là piàigüut e la giolàat fò daliasci par ùri, ´ntàat ca ol cuntadìi 'l cercàva dè fàa vargót al reguàrt.

Àla fìi la decidüut ca l' aśen l'era tròp véc’ e ol póz l'era süc' da tàat tèep e 'l gheva già beśógn dè vès stupàat gió, ducà 'l valeva ca davéra la pèna de fà fadighi a tirà fó l' aśen dal póz.

Là ciamàat i sṍö visìi, tacàac' dè cà e ognantǜu, ciapàat scià 'na badìl, ià cuminciàat a tràgió tèera ´ndèl póz.
L' aśen, rendüut cǜnt dè chèl ca l'era réet a sucét, 'l se mès a caràgnàa e giolàa da fà pura.

Dòpo quai badìladi dè tèera, còla sòrpresa dè tǜc’, l'aśen 'l piantailò dè lamentàs.
'L cuntadìi là vardàat èn fónt al póz e le rèstàat de stüch a chèl ca là vist.

A ògna badìlada dè tèera l'aśen l’era réet a fàa vargót dè miga crét: 'l bàteva la tèera coi źòcoi e 'l fàva 'n pàs sùra la tèera.  

E lóor giò sempre püsé tèera ma bèlebée debòt tǜc’ ià idüut con sòrpresa l'aśen a ruàa sü fìna àla bùca dol póz, pasàa sùra l'öor e scapaià a zómp.

Moral dela faola:
La vìta la tràadòs ògna sòort dè tèera....

 'l secrèt par 'ndà fó dal póz l'è sgnìcala e üsala par fà 'n pàs èn sü inòlt e trà 'n zómp.
'N pö 'ndàfó dai póz pǜsé profónc' cal ghè sabes sà 'n sè arènt ca.
Besogna üsa la tèera cai tè trà adòs par pudìi 'ndàa inàaz.
Völ bée dè pǜ, sgnìca la tèera parché èn chèsta vìta beśògna vès 'na suluziù, mìga 'n probléma.
Laga ca'i véri aśegn i sìès i òtri.
 

Proèrbi

òl frèc’ i le sènt ànca i sórd.

I freddo lo sentono anche i sordi

se üsa dìi

Badènta en póo chèl rèdès

intrattieni un momento quel bambino

Vócabol

Büi

Trogolo in legno
Stori da pòoch

Tàs e tàśi

Discors tra dùu tàs :

ti te li pàghet li tàśi?

no, li vée ‘n sèma mi par amóor