Dialèt Bośàc'

'l dialèt l'è la midiśìna
ca la fà bée par regordàs li róbi de 'n bòt

traduci

dall' Italiano al Dialetto Bośàc'


Digitare una parola o una frase da tradurre in dialetto.

Consulta la guida

Scrivi qualcosa nel precedente box, clicca su TRADUCI, qui si visualizzerà la traduzione
Racconti

Bàt la segia

PICÀA LA SEGIA

"Cuntèm sǜ chèl ca te sée dól "bàt la segia" ca 'l me 'ntèrèsa belebée".

´N bòt sǜ 'ndei mùuc' li vàchi li restàva sèmpre de fó, ghèra ca masù par pudìi mèteli di tè tǜti.

'N gèner ogni mùut 'l pódeva vìch sǜ dali 80 ali 120 vàchi e de chìsti 40/70 da làc’.

vocabolario

italiano-dialetto / dialetto-italiano (guida)


Scrivi una parola nel precedente box, clicca su CERCA, qui si visualizzerà la traduzione
Quiz

Rebus

1 -     2 -    3 -    4 -    5 -    6 -    7 -    8 -    9 -    10 -    11 -    12 -    13 -    14 -    15 -    16 -    17 -         SLOLUZIONI 
Poesii

Setèmbre 'ndèm

Settembre, andiamo !

Setèmbre 'ndèm !  

L'è ùra dè scargàa mùut

Adès en téra dèl Bósàgia e Caiöl i mée pastór

i laga i magènch e i và vèrs ol piàa:

i và ´ndèla pianǜra, 'ntóren al Liri e l'Ada,

chè vérda l'è cóma i pascói di muuc'.

 

Ià biǜüt táat dali sorgènt

dèla móntàgna, chè'l saór de l'acqua pǜra

la rèsta 'ndi cṍör a confòrt,

quànca lór la sìit i prùa amò.

Rinoàat ià la gianeta de maligén.

 

I và par 'l sentér véc’ al piàa,

quaśi 'l fodés 'n fiǜm de vàchi,

sǜi  pàs dei nos véc'.

O óoś dè chèl chè par prǜm 

'l rècognós amò i sṍö pràc' !

 

Adès sǜ la stràda a fiànch de l'èrba al camina 

la màlga.   L'ària lè quièta, negót 'l se mṍof.

´L sùul 'l fà ciàar ol pìl

chè quasi li vàchi li pàr dè òr. 

Ol rümóor duls di źampógn te sentèt sunàa. 

 

Ah parché mi me trui ca 'nsèma coi mée pastór ? 

Vocabolo random

slifrocàa

v.intr.

oziare, vedi “lifròch”

Favole

Ól cèrf la leòr e l'asen

Il cervo la lepre e l'asino

Ól cèrf la leòr e l' asen 

´N cèrf con en frónt dùu béi còrègn ramificac', 'ndàva a paséc' ité par ´l bósch.

Lè pasàat da iló ´na leòr e la sè fermàda a vardàa fìs ol cèrf.

Ilùra ,´ntáat ca la saltelava, là se fàcia inàaz e ´l là dìc':

"Varda ´n póo chiló, sóo ca àa mi´n bèl cervàt, l'è abòt ca 'ndrizzi sǜ li mei óregi e l'è cóma sé gharés sǜ i corègn cóma i töo ."

N'asen ca 'l pascolàva iló aprṍf, pèna la sintìit chèl ca la ghà dìc' la leòr, ´mbrinsiùnàat là ósàat:

" Varda ti, te ghée rèśù ! Nùu ´n sè tǜc’ trìi dèla stèsa ràzza, mi ól cèrf e ti leòr"

´L cèrf là vardàat i dùu con compasiù e disprèz e pó là cuntinuáat a caminàa par ´l bósch.

Móràl dèla fàola: Varda e pàsa e cürèt ca de lóor ca iè nóma dei sbrufù.

 

'l ghè nè amò

Proèrbi

A fàch del bèe a l’asen ...

A fare del bene all'asino si prendono pedate nel sedere

se üsa dìi

al s’è sgarzegàt con ‘na ròeda

si è graffiato con un rovo

Vócabol

Budù

Bombo
Stòri

Goos è corgnaii

'N bosac' de la moia l'è migràat en Argentina, a ilé saludava:

- olé amigos

-a mi góos ca sóo de la Moia, sa propi pròpi dim pò corgnal