Dialèt Bośàc'

'l dialèt l'è la midiśìna
ca la fà bée par regordàs li róbi de 'n bòt

traduci

dall' Italiano al Dialetto Bośàc'


Digitare una parola o una frase da tradurre in dialetto.

Consulta la guida

Scrivi qualcosa nel precedente box, clicca su TRADUCI, qui si visualizzerà la traduzione
Racconti

L'è ca vera ca tüt ol mond l'è paees

LÈ CA VERA CA TÜT EL MONT LÈ PAEES

- En piaza del dóm üu con na carióla de grása en giaca e craváta el pása inoserváat

- Te sèntet mai a l'autogrill de Fiorenzuola: "damm po sciá el sòlet";

- Sü la RAI te senteree mai chi ca ie entervistaat sü li eleziù di: "ooh, lè pó ca ròba de nùuuu, le pó ròba de lóooor";

- A medicina 33 ai capirá mai ca'l völl di "engeraat";

- Domandech mó al valtelinees medio sa'l ga'nazi el casatiello o la pastiera; 

- Taat per restaa a Nápoli, loor ia enventaat l'art de rangiass, nùu gia prüma en faseva chel ca'n pò; 

vocabolario

italiano-dialetto / dialetto-italiano (guida)


Scrivi una parola nel precedente box, clicca su CERCA, qui si visualizzerà la traduzione
Quiz

Rebus

1 -     2 -    3 -    4 -    5 -    6 -    7 -    8 -    9 -    10 -    11 -    12 -    13 -    14 -    15 -    16 -    17 -         SLOLUZIONI 
Poesii

Cara mama

Cara mamma

Cara mama

Cara mama te canti stasira li paroli ca t'óo forsi mai dìc'; 
l'era 'n pèzz ca ölevi 'nventàla 'na cansù facia aposta par ti.

Òo cantàat par tüc', tati stori de s-cèti, de pastóor e barbù, 
'l me mancava la cansù par la mama, adèss la canti e ti scólta èn paradìis.

Paròli ca t'óo mai dìc' te li disi adèss 
e ciama a 'l pà, ciàpel par màa, 
sentéf èn den cantù del paradìis 
dai, scóltìi la cansù ch'óo fàc' par tì.

Se fòrsi t'óo fàc' piansc dal dispiesé 
Te mandi cènt basìi par fàm perdunàa 
e te süghi tüti li lagrimi in facia con d'òtri basìi e carezi 
pò te strengi compàgn dè'na òlta quanca fasevi tròp tardi la noc'.

Chissà mai ca 'n bèl dì sü par aria mi e ti co'l pà 'n pödarà 
'ndà a spàs sü 'ndena niola ròośa e 'nsomiàs 'ndèl ciél piee de steli.

Vöresi vignìt amò sü scòs par scoltà dèli béli stòri e durmìi 
e pò 'nsomiàs dèla fata türchina ca par mi l'era bèla mè ti.

Paròli ca t'óo mai dìc'  te li disi adès 
par fat capì el bée ca t'óo ulüut.

Se pò certi olti te mè sèntet ca,
me tachi a 'n ragio de Luna e vègni sü mì.

Dai, cara mama, sü brontóola 'n póo 
Par dimm ca sóo patìit, 
parchè fumi tròp, 
vörési sentìt ca te óset, 
te borbòtet parché mi stò èn gìr 
e parché foo tròp tardi la sira, 
ma te taset, te diset pù nient.

Chisà mai ca 'n bèl dì sü par aria mì e tì co'l pà 'n pödarà
'ndà a spàs sü 'ndena niola ròośa e 'nsomiàs 'ndèl ciél piee de steli.

Musica di Claudio Merli
https://www.youtube.com/watch?v=6E-295o2Vhs

Vocabolo random

famèi

s.m.

garzone, servitore | sòo stàc’ a famèi = sono andato a lavorare come garzone (a volte si lavorava solo per avere in cambio il vitto e l’alloggio) –TO

Favole

Ól cervàt

IL CERBIATTO

´L CERVÀT  

´L Cervàt 'n dì 'l ghà dìc' al pà Cèrf:

" Ti te sée pǜsée grànt e pǜ svèlt dei càa, ti te portèt di còrègn belebée grànc' ca te pödarisèt afróntài e scórentài, parché ducà te ghée iscé pùra ?"

'L pà Cèrf, 'ntàat chel grignàva, ´l ghè dìs:

" Ti te dìset bée, mè càar fiṍl, ma sò àach bée chè apèna i senti bagiàa, mi ciàpi, sò ca cóma, táata pùra ca'l mè vée da scapàa de corsa e dei mée còrègn 'l me vee ca gnàa en mèet."

Móràl dela fàola: Chi l'è purós de natüra 'l ghè-rua ca a guarìi.

 

'l ghè nè amò

Proèrbi

L’è cóma ‘n pèrsech da la móra.

E come una pesca che è maturata anticipatamente, a causa di un baco, però è raggrinzita e ha poco sapore

se üsa dìi

Gh'è ca 'na bèla géša....

non c'è una bella chiesa senza un bel campanile

Vócabol

Ciòot da cantéer

Particolare chiodo
Stòri

Visdecaz

En redes di 'na olta, a chi tròp curios ai ghè rispondeva:

-sò fiöl del pà pìscen e dela mama granda, visdecaz chi mel domanda.