Dialèt Bośàc'

'l dialèt l'è la midiśìna
ca la fà bée par regordàs li róbi de 'n bòt

traduci

dall' Italiano al Dialetto Bośàc'


Digitare una parola o una frase da tradurre in dialetto.

Consulta la guida

Scrivi qualcosa nel precedente box, clicca su TRADUCI, qui si visualizzerà la traduzione
Racconti

Ol cuscrìt

Ol cuscrìt

La rógia par 'n tòchèl la me cór a fiànch 'ntàat ca 'ndóo´ngiò vèrs a Feit; 'l sùu de chèl'acqua, ilò réet prüma de ruàa, la me pòrta àla lǜüs, itè par la crapa, regòrc' 'ndormentàac'.

O magàri l'è véra 'l cuntràri, l'è 'l tèep pasàat ca ià piacàat 'ndèl léc’ dèla nòc' e mi sóo nóma 'l casciadù dèla mia mèet.

'L vée a gala la figǜra dè 'n cuscrìt, ca cóma i dìs i alpìi, l'è 'ndàc' inàaz tròp debòt.

vocabolario

italiano-dialetto / dialetto-italiano (guida)


Scrivi una parola nel precedente box, clicca su CERCA, qui si visualizzerà la traduzione
Quiz

Rebus

1 -     2 -    3 -    4 -    5 -    6 -    7 -    8 -    9 -    10 -    11 -    12 -    13 -    14 -    15 -    16 -    17 -         SLOLUZIONI 
Poesii

La mèla

LA RONCOLA

LA MÈLA

'n bosàc' sènsa la mèla

l'è cóma en ciél sènsa 'na stèla !

L'è cóma en gióanòt sènsa mórósa:

se vìif stèś... ma che vita noiósa !

 

Par 'n Bosàc' la mèla l'è la sùa miè:

en càas de besógn, sèmpre la gh'è.

L'è cóma la binzìna par òl motór,

l'è cóma la rizèta par òl dotór !

 

Sènsa la mèla al fà miga 'n pàs,

sèmpre al controla prima de 'nviàs:

d'istinto la màa la va gió en scarsèla

par vidìi sa gh'è gió la sùa mèla !

 

Tàat l'è afiziùnàt a stò gràn atrezzi

ca a-i l'è difènt con tüc' i mèzzi:

'n de mila ocasiù l'è òl sò sóstegn...

.. e lǜü, al màrca 'l nóm sül manèch, de lègn !

 

Sènsa la mèla, al ghe mànca 'na màa,

cóma al forést 'l so Paés lontàa !

Cóma 'n redès ca al carezza la màma,

stès lǜü, con la préda, 'l mula la làma !

 

Àach quànt ca al fà 'l sò pisól, dòpo maiat,

lǜü, l'è l'òm püsèe pacifèch del creat:

al se 'nsomnia.. al grigna.. la màa gió scarsèla:

'ntàt ca al dòrma al carezza la sùa mèla !

Paolo Piani

 'l ghè nè amò

 

Vocabolo random

mósca

(móschi), s.f.

mosca | l’è bùu da fàs ià li móschi = sa farsi valere

Favole

Ól cèrf la leòr e l'aśen

Il cervo la lepre e l'asino

Ól cèrf la leòr e l' aśen 

´N cèrf con en frónt dùu béi còrègn ramificac', 'ndàva a paséc' ité par ´l bósch.

Lè pasàat da iló ´na leòr e la sè fermàda a vardàa fìs ol cèrf.

Ilùra ,´ntáat ca la saltelava, là se fàcia inàaz e ´l là dìc':

"Varda ´n póo chiló, sóo ca àa mi´n bèl cervàt, l'è abòt ca 'ndrizzi sǜ li mei óregi e l'è cóma sé gharés sǜ i corègn cóma i töo ."

N'asen ca 'l pascolàva iló aprṍf, pèna la sintìit chèl ca la ghà dìc' la leòr, ´mbrinsiùnàat là ósàat:

" Varda ti, te ghée rèśù ! Nùu ´n sè tǜc’ trìi dèla stèsa ràzza, mi ól cèrf e ti leòr"

´L cèrf là vardàat i dùu con compasiù e disprèz e pó là cuntinuáat a caminàa par ´l bósch.

Móràl dèla fàola: Varda e pàsa e cürèt ca de lóor ca iè nóma dei sbrufù.

 

'l ghè nè amò

Proèrbi

Mort da la famm come ‘n lüf.

Affamato come un lupo

se üsa dìi

Gh'è ‘n gir gnáa n’ànèma

non c’è in giro nessuno

Vócabol

Stambèc

Stambecco
Stòri

Umbria

Chèl ca 'l fa ‘n asen al suul ? Al fa umbria